Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała - wzór deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr IV/16/2002
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 20 grudnia 2002r.


w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r.Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002r. Nr 200, poz.1680)
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1


Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2


Określa się wzór informacji o gruntach (IPR-1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Ujeździe.

§ 4


Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Ujeździe.

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący obrad

Piotr Kołodziej