Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr IV/17/2002
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 20 grudnia 2002r
.

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji
o nieruchomościach


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r.Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1680)
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1


Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2


Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IPN-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Ujeździe.

§ 4


Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ujeździe.

§ 5


Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL/218/2001 z dnia 26 listopada 2001r.w sprawie ustalenia formularza deklaracji podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz formularza wykazu nieruchomości.

§ 6


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej