Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała - wzór deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr IV/18/2002
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 20 grudnia 2002r
.

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)
oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 , poz.1682 )
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1


Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

§ 2


Określa się wzór informacji o lasach (IDL-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Ujeździe.

§ 4


Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ujeździe.

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej