Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2003 rok

Uchwała Nr III/ 13 /2002
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 10 grudnia 2002r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
oraz zwolnieńNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 5 ust.1, art.7 ust.3, art.14 pkt 1,2 i 4, art.18, art.19 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683)
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1


1.Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,56 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a ) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych – 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust. 3 – 7 wyżej cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2


Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty stanowiące mienie gminne, a nie oddane w posiadanie zależne.
2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych
gminy.
3. Nieruchomości, będące w posiadaniu stowarzyszeń i fundacji prowadzących
działalność w zakresie opieki społecznej, zdrowia, kultury fizycznej oraz ratownictwa
gaśniczego, z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
4. Grunty, budynki i budowle służące do poboru, uzdatniania i zaopatrzenia
w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

§ 3


1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów – 25 zł

2. Podatku nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu
pilnowania nieruchomości do 1,00 ha powierzchni gruntu – po jednym psie
na każdą nieruchomość.

3. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca
każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu
30 czerwca w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku.

4. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca danego roku.

§ 4


1.Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane
przez pracowników samorządowych, nie objętych przepisami
o opłacie skarbowej w następujących wysokościach:

a za sporządzenie testamentu w obecności Burmistrza Miasta i Gminy
i Sekretarza Gminy -15 zł,

b) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego - 25 zł,

c) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego - 30 zł,

d) za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego - 50zł.

§ 5


1.Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości – 35 zł.

2.Opłata targowa płatna jest dziennie w kasie Urzędu Miasta i Gminy Ujazd.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ujazd.

§ 7


Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ujeździe.

§ 8


Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe: Nr XL/216/2001 z dnia 26 listopada
2001r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku, Nr XL/217/2001 z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie określenia
stawek opłat lokalnych – targowej i administracyjnej, Nr XXX/169/2000 z dnia
29 grudnia 2000r. w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów
i Nr XLII/230/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie inkasa opłaty targowej.

§ 9


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej