Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inkaso podatków i opłat lokalnych

Uchwała Nr VIII/32/2003
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 marca 2003 r.


w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
.Na podstawie art.18ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, 214, poz. 1806), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 1999r. Nr 11,poz. 95, Nr 92, poz.1062, z 2000r. Nr 94, poz.1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,poz.1268, Nr122, poz.1315,z 2001r. Nr 16, poz.166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.1368,Nr 130, poz.1452, z 2002r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 169,poz.1387 ) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272 i Nr 137, poz.926 , z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875 oraz z 2002r. Nr 200, poz.1680 ), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682, z 2002r. Nr 216, poz. 1826) i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683 )Rada Miejska w Ujeździe uchwala , co następuje:

§ 1


Ustala się na terenie miasta i gminy pobór podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz następujących inkasentów :

-Pani Cwielong Teresa - wieś Balcarzowice
-Pan Kołodziej Ernest - wieś Jaryszów
-Pan Nowara Franciszek - wieś Klucz
-Pani Kois Irena - wieś Niezdrowice
-Pan Osadnik Krystian - wieś Nogowczyce
-Pani Podolska Teresa - wieś Olszowa
-Pan Moczek Leon - wieś Sieroniowice
-Pani Kapica Cecylia - wieś Stary Ujazd
-Pani Wloka Lidia - miasto Ujazd
-Pan Muszkiet Krystian - wieś Zimna Wódka

§ 2


1.Za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 4 % zainkasowanego podatku.

2.Wynagrodzenie to będzie płacone inkasentom w terminie do 15-go dnia pierwszego miesiąca po upływie terminu płatności poszczególnych rat podatku.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ujazd.


§ 4


Traci moc uchwała Nr XLII / 231 / 2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia


Przewodniczący Rady
Piotr Kołodziej
Uchwała Nr VIII/33/2003
Rady miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 marca 2003r.


w sprawie inkasa opłaty targowej
.Na podstawie art.18ust.2 pkt 8 ustawy z dnai 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806) art. 28 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 1999r. Nr 11,
poz. 95, Nr 92, poz.1062, z 2000r. Nr 94, poz.1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,poz.1268, Nr122, poz.1315,z 2001r. Nr 16, poz.166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.1368,Nr 130, poz.1452, z 2002r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 169,poz.1387 ) art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych
( Dz.U.z 2002r.Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1


Na terenie miasta ustala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2


Inkasentem opłaty targowej ustala się Panią Beatę Paluch.

§ 3


Zainkasowane kwoty opłaty targowej inkasent wpłaca do Kasy Urzędu Miasta i Gminy w Ujeździe raz w tygodniu.

§ 4


Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% od wartości pobranej opłaty.
Wynagrodzenie będzie wypłacane gotówką dwa razy w roku w miesiącu czerwcu i grudniu.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ujazd

§ 6

Traci moc uchwała Nr XLII / 230 / 2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie inkasa opłaty targowej.

§ 7Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady
Piotr Kołodziej