Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podatkowe na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/63/2003
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 listopada 2003r
.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r., Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r.Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz.1568 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala
co następuje:

§ 1

Obniżyć z kwoty 34,57 zł za 1 q do kwoty 31,11 zł za 1 q średnią cenę skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. (M. P. Nr 49, poz. 771).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej
Uchwała Nr XVI/64/2003
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 5 ust.1, art.7 ust.3, art.14 pkt 1,2 i 4, art.18, art.19 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz.874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840)
Rada Miejska w Ujeździe uchwała co następuje:

§ 1

1.Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,57 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 3,41 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a ) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 15,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,30 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust. 3 – 7 wyżej cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty stanowiące mienie gminne, a nie oddane w posiadanie zależne.
2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych
gminy.
3. Nieruchomości, będące w posiadaniu stowarzyszeń i fundacji prowadzących
działalność w zakresie opieki społecznej, zdrowia, kultury fizycznej oraz ratownictwa
gaśniczego, z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
4. Grunty, budynki i budowle służące do poboru, uzdatniania i zaopatrzenia
w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.§ 3

1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów – 25 zł

2. Podatku nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu
pilnowania nieruchomości do 1,00 ha powierzchni gruntu – po jednym psie
na każdą nieruchomość.

3. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca
każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu
30 czerwca w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku.

4. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca danego roku.

§ 4

1.Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez
pracowników samorządowych, nie objętych przepisami o opłacie skarbowej
w następujących wysokościach:a) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego - 25 zł,

b) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego - 30 zł,


c) za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego - 50zł

§ 5

1.Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości – 20 zł.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 7

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

§ 8

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III/13/2002 z dnia 10 grudnia
2002r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej