Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podatkowe na 2007 rok

Uchwała Nr LIV/254/ 2006

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24 października 2006 r.

 

 

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia

podatku rolnego na 2007 rok

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r., Nr 136, poz.969,
nr 191, poz. 1412) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

 

§1

 

Obniżyć z kwoty 35,52 zł za 1 q do kwoty 26,64 zł za 1 q średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta  za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący obrad

Piotr Kołodziejinformację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę