Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podatkowe na 2008 rokUchwała Nr XIV / 80  /2007

Rady Miejskiej w Ujeździe

                                 z dnia 09 listopada 2007 r.                                         

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

oraz zwolnień

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 5 ust.1, art.7 ust.3, art.19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847)

Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

   

  1) od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

     na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

      -  0,64 zł od 1 m2  powierzchni,

       

        b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

     wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

 

        c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku       

             publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,

 

 2) od budynków lub ich części:

      a ) mieszkalnych  - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

           

            b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków                                                             

             mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

             gospodarczej – 17,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

        c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu          

             kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł od 1 m2 powierzchni      

             użytkowej,

 

        d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

             udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni

             użytkowej,

 

       e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

             publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,73 zł od 1 m2 powierzchni   

             użytkowej;

 

   3) od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3 - 7 wyżej

      cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

      w tym od budowli w postaci urządzeń wodociągowych w rozumieniu przepisów ustawy

      o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

      - 0,5 % ich wartości  określonej na podstawie art.4  ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 wyżej cytowanej

      ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

 

§ 2

                  

 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1. Grunty stanowiące mienie komunalne, a nie oddane w posiadanie zależne.

2. Grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych

    gminy.

3. Grunty i budynki, będące w posiadaniu stowarzyszeń i fundacji prowadzących

    działalność w zakresie opieki społecznej, zdrowia, kultury fizycznej oraz ratownictwa

    gaśniczego, z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

4. Grunty, budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

5. Grunty i budynki służące do poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę.

 

§ 3

 

  1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości – 40,00 zł.

 

  2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas festynów i jarmarków

      organizowanych przez:

1)      samorządowe instytucje kultury, mające siedzibę na terenie gminy Ujazd,

       2)  parafie i inne osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów

            i związków wyznaniowych, mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie gminy     

            Ujazd,

      3)  organizacje spoza sektorów finansów publicznych, mające siedzibę na terenie

            gminy Ujazd.

§ 4

 

    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

 

§ 5

 

   Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLI/185/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

    w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień.

 

§ 6

 

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

    Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący obrad

                                                              Jan Kałużny                                                              

                

                                                                                       

 

Uchwała Nr  XIV / 79 / 2007

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 09 listopada  2007r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia

podatku rolnego na 2008 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r., Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568,

 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747)),  Rada Miejska w Ujeździe  uchwala, co następuje:

 

§ 1

  

Obniżyć z kwoty  58,29 zł  za 1 q do kwoty  47,00 zł  za 1 q średnią cenę skupu żyta

za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta

za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M. P. Nr 77, poz. 831).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

 

 

                                                                                               Przewodniczący obrad

                                                                     Jan Kałużny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Uchwała  Nr XIV / 81 / 2007     

Rady miejskiej w Ujeździe

z dnia 09 listopada 2007

 

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz.U.z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

 

 

 

 

§ 1

                                                                                                           

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą :                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                          1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  powyżej 3,5 tony

    i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego

    wpływu na środowisko

 

 

 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita  ( w tonach )

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości

spalin EURO lub posiada katalizator

 

pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

346

518

powyżej 5,5 do 9 włącznie

682

866

powyżej 9 i poniżej 12

850

        1 038

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż

    12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

     i rodzaju zawieszenia

 

 

 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach )

 

 

 

Stawka podatku w złotych

 

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Dwie osie

 

12

13

1 498

1 824

13

14

1 498

1 824

14

15

1 498

1 824

15

 

1 498

1 824

 

Trzy osie

 

 

12

17

1 498

1 824

17

19

1 714

1 978

19

21

1 714

1 978

21

23

1 714

1 978

23

25

1 714

1 978

25

 

1 714

1 978

 

Cztery osie i więcej

 

12

25

1 714

1 978

25

27

2 012

2 386

27

29

2 012

2 386

29

31

2 012

2 574

31

 

2 012

2 574

 

 

 

 

 

 

 

 2

3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie

    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

    i poniżej 12 ton  z tym, że w zależności  od  dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływu

    na środowisko naturalne

 

 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita  ( w tonach )

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości

spalin EURO lub posiada katalizator

 

pozostałe

od 3,5 i poniżej 12

850

1 038

 

 

 

 

4/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie

    z naczepą lub przyczepą   o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej

    lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej

    pojazdu i rodzaju zawieszenia

 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

( w tonach )

 

 

Stawka podatku w złotych

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Dwie osie

 

    12

18

   958

   976

    18

25

1 442

1 814

    25

31

1 442

1 814

    31

36 włącznie

1 442

1 814

  powyżej 36

 

1 900

2 032

 

Trzy osie i więcej

 

 

12

40

1 984

1 984

40

 

2 046

2 582

 

 

 

3

 

5/ od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

    masę całkowitą od 7ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

    rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

 

 

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

758

 

 

6/ od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

    masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

    z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że

    w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  naczepa / przyczepa

+ pojazd silnikowy

                         ( w tonach )

 

Stawka podatku w złotych

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Jedna oś

 

12

18

758

 768

18

25

908

             1 020

25

 

            1 008

             1 120

 

Dwie osie

 

12

28

1 110

1 278

28

33

1 110

1 278

33

38

1 496

1 568

38

 

1 496

1 838

 

Trzy osie i więcej

 

12

38

1 398

1 558

38

 

1 496

1 838

 

 

 

4

 

7/ od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na

    środowisko naturalne

 

 

 

 

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości

spalin EURO lub posiada katalizator

 

pozostałe

mniej niż 30 miejsc

   648

   758

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 406

1 514

 

                                                                       

 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI / 186 / 2005 z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

 

Przewodniczący obrad

Jan Kałużny

 

                                                                                                                

                                                                                                               

 

 Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)