Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Ujazd na 2010 rok

Uchwała Nr XLIV/244/09
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241) art.211, art.212 art.239 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 21 228 096 zł, w tym:
1. Dochody bieżące - 16 035 284 zł
2. Dochody majątkowe - 5 192 812 zł
- jak w tabeli Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 26 335 570 zł,
- jak w tabeli Nr 2
1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14 951 570 zł,
w tym:
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 629 030 zł, z czego:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 171 445 zł
      b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 1 457 585 zł
   2) dotacje na zadania bieżące - 891 000 zł
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350 730 zł
   4) wydatki na obsługę długu publicznego – 50 000 zł
   5) pozostałe wydatki bieżące – 4 030 810 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 384 000 zł,
w tym:
   1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 004 000 zł, z czego na
      a) wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 490 098 zł
   2) dotacje na zadania inwestycyjne – 380 000 zł

§ 3

1. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 107 474 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) - zaciągniętej pożyczki - 2 839 733 zł
   2) - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 267 741 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 355 474 zł i rozchody budżetu w kwocie 248 000 zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
   1) - pożyczek zaciągniętych w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2 839 733 zł

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólna w wysokości 30 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym określa załącznik Nr 2, wykaz inwestycji do realizacji w roku budżetowym określa załącznik Nr 3

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych a programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 75 000 zł, w tym:
- na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59 000 zł
- na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16 000 zł

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:
- dochody 1 140 269 zł
- wydatki 1 140 269 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5

§ 8

Ustala się dochody i wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie:
- dochody 229 000 zł
- wydatki 229 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6, 7

§ 9

Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11

Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 13

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
- przychody - 1 426 500 zł
- wydatki - 1 426 500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 w kwotach określonych w załączniku Nr 2
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączna kwotę 500 000 zł
2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 16

Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Kałużny

 1. PDF44_244.pdf (34,20KB) Uchwała Nr XLIV/244/09 w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok
 2. PDF44_244_1.pdf (62,79KB) Tabela nr 1 - Plan dochodów na 2010 rok
 3. PDF44_244_2.pdf (111,99KB) Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
 4. PDF44_244_3.pdf (11,81KB) Zał. Nr 1 - Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok 
 5. PDF44_244_4.pdf (40,35KB) Zał. Nr 2 - Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Ujazd na lata 2010- 2012
 6. PDF44_244_5.pdf (56,00KB) Zał. Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2010 rok
 7. PDF44_244_6.pdf (27,73KB) Zał. Nr 4 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej i innych zadań   zleconych Gminie na 2010 rok
 8. PDF44_244_7.pdf (28,99KB) Zał. Nr 5 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej i innych zadań   zleconych Gminie na 2010 rok
 9. PDF44_244_8.pdf (23,33KB) Zał. Nr 6 - Plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych na 2010 rok
 10. PDF44_244_9.pdf (25,72KB) Zał. Nr 7 - Plan wydatków dotacji celowych na realizację zadań własnych na 2010 rok
 11. PDF44_244_10.pdf (26,87KB) Zał. Nr 8 - Plan dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok
 12. PDF44_244_11.pdf (23,10KB) Zał. Nr 9 - Plan dotacji z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010 rok
 13. PDF44_244_12.pdf (21,01KB) Zał. Nr 10 - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok
 14. PDF44_244_13.pdf (35,65KB) Zał. Nr 11 - Plan zadań współfinansowanych i dofinasowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2010 rok
 15. PDF44_244_14.pdf (34,54KB) Zał. Nr 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
 16. PDF44_244_15.pdf (28,24KB) Zał. Nr 13 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

 

Podmiot udostępniający: Referat Finansowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Strycharz
Data wytworzenia: 2009-12-28