Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Ujazd na 2008 rok

 

Uchwała Nr XVII/97/2007

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 138 poz.974, Nr173 poz.1218); art.165,166,173, 175,176, 181 ust.1, 184 ust.1, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku  Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) oraz.art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902, Nr 169 poz.1199, Nr 170 poz.1217, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 21 poz.124, Nr 75 poz.493, Nr 88 poz.587, Nr 124 poz.859, Nr 147 poz.1033, Nr176 poz.1238, Nr 181 poz.1286, Nr 191 poz.1374) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje;

§  1

 

Uchwala się budżet gminy Ujazd na okres roku kalendarzowego 2008

 

§  2

 

Uchwala się dochody budżetu w wysokości 13 896 258 zł,

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone   1 246 821 zł

- dotacje celowe na realizację  zadań własnych 265 253

- pozostałe dochody – 12 384 184 zł

zgodnie z załącznikami  Nr 1, 6, 8 do niniejszej Uchwały

 

§  3

 

Uchwala się wydatki budżetu w wysokości   14 632 915 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

 

1. Wydatki bieżące w kwocie 12 615 754 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie  6 622 350 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 484 zł

- dotacje w kwocie 736 200 zł

        - pozostałe wydatki w kwocie 5 141 720 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 017 161 zł w tym:

        - dotacje w kwocie 285 000zł

        - pozostałe wydatki w kwocie 1 732 161 zł

3. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 46 665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

§  4

 

Różnica miedzy dochodami i wydatkami  stanowi deficyt budżetu w kwocie 736 657 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 674 541 zł

- spłatą udzielonej pożyczki w kwocie 62 116 zł

 

§ 5

 

Uchwala się przychody budżetu w kwocie 736 657 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

§  6

 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych przez administrację rządowa zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9

 

§ 7

 

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4, wykaz inwestycji do realizacji w roku budżetowym określa załącznik Nr 5.

 

§  8

 

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody 1 280 900 zł

- wydatki 1 280 900 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§  9

 

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych:

- dochody w kwocie 108 000 zł

- wydatki w kwocie 108 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§ 10

 

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§  11

 

Uchwala się wydatki z tytułu udzielanych dotacji w kwocie  1 021 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

 

§  12

 

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 70 000 zł, w tym:

- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55 000 zł

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15 000 zł

                                                                      

§  13

 

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 109 598 zł, w tym: 55 000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem, 54 598 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

 

§ 14

 

Ustala się, że:

1) Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza na  pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru nie może przekroczyć  200 000 zł

2) Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w sumie do wysokości 200 000 zł

 

§  15

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków tj. przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie dotacji i wydatków majątkowych.
 2. Przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych.
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

 

§  16

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

 

§  17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodniczący obrad

Jan Kałużny

 

Załączniki

 1. PDFUchwała budżetowa - 2008 rok.pdf (34,32KB)
 2. PDFZał. Nr 1 dochody 2008 rok budżet.pdf (50,60KB)
 3. PDFZał. Nr 2 wydatki 2008 rok budżet.pdf (66,42KB)
 4. PDFZał. Nr 3 przychody.pdf (20,17KB)
 5. PDFZał. Nr 4 Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008-2010 budżet.pdf (34,00KB)
 6. PDFZał. Nr 5 inwestycje 2008 rok budżet.pdf (35,65KB)
 7. PDFZał. Nr 6 dochody zlecone 2008 rok budżet.pdf (34,54KB)
 8. PDFZał. Nr 7 wydatki zlecone 2008 rok budżet.pdf (36,71KB)
 9. PDFZał. Nr 8 dochody zadania własne 2008 rok budżet.pdf (28,83KB)
 10. PDFZał. Nr 9 wydatki zadania własne 2008 rok budżet.pdf (32,59KB)
 11. PDFZał. Nr 10 GFOŚ i GW 2008 rok budżet.pdf (34,93KB)
 12. PDFZał. Nr 11 przychody i rozchody ZGKiM 2008 rok budżet.pdf (31,52KB)
 13. PDFZał. Nr 12 dochody własne 2008 rok budżet.pdf (20,32KB)
 14. PDFZał. Nr 13 dotacje własne 2008 rok budżet.pdf (21,55KB)
 15. PDFZał. Nr 14 - Środki z unii - Budżet 2008 rok budżet.pdf (26,30KB)
 16. PDFZał. Nr 15 Dług budżet.pdf (20,36KB)

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Referat Finansowy
Data wytworzenia: 28.12.2007