Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Ujazd na 2007 rok


Uchwała Nr  IV/16 /2006
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia  29 grudnia 2006 roku


w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337); art.165,166,173, 175,176, 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku  Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381) oraz.art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902, Nr 169 poz.1199, Nr 170 poz.1217) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje;

§ 1

Uchwala się budżet gminy Ujazd na okres roku kalendarzowego 2007

§ 2

Uchwala się dochody budżetu w wysokości 14 717 006 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone  – 1 291 243 zł
- dotacje celowe na zadania własne 210 000 zł
- pozostałe dochody – 13 215 763 zł
zgodnie z załącznikami  Nr 1, 6, 7 do niniejszej Uchwały

§ 3

Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 15 029 361 zł
W tym:

Wydatki bieżące w kwocie 11 511 473 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6 030 193 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 88 910 zł
- dotacje 597 000 zł
- pozostałe wydatki  4 795 370 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3 517 888 zł
W tym:
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych  2 619 826 zł
- dotacje 198 751 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 4

Różnica miedzy dochodami i wydatkami  stanowi deficyt budżetu w kwocie 312 355 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5

Uchwala się przychody budżetu w kwocie 374 471 zł  i rozchody budżetu w kwocie 62 116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Prognoza długu gminy na lata 2006 – 2010 zastała przedstawiona w załączniku Nr 14.

§ 7

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4, wykaz inwestycji do realizacji w roku budżetowym określa załącznik Nr 5.

§ 8

Plan zadań współfinansowanych i dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej został przedstawiony w załączniku Nr 13.

§ 9

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:
 -  dochody 1 291 243 zł
 -  wydatki 1 291 243 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13

Uchwala się wydatki z tytułu udzielanych dotacji w kwocie: 795 751 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie: 70 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11      

§ 15

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 30 000 zł  na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.

§ 16

Ustala się, że:

 1. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza na  pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru nie może przekroczyć 100 000 zł
 2. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w sumie do wysokości 100 000 zł

§ 17

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków tj. przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie dotacji i wydatków majątkowych.
 2. Przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na      wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych.
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący obrad

Załączniki:

 1. PDFUchwała budżetowa - 2007.pdf (32,88KB)
 2. PDFWieloletni program inwestycyjny dla gminy Ujazd.pdf (31,77KB)
 3. PDFZał. Nr 1 dochody - budżet 2007 rok.pdf (35,66KB)
 4. PDFZał. Nr 2 wydatki - budżet 2007 rok.pdf (56,20KB)
 5. PDFZał. Nr 3 deficyt - budżet 2007 rok.pdf (19,78KB)
 6. PDFZał. Nr 5 inwestycje - budżet 2007 rok.pdf (36,11KB)
 7. PDFZał. Nr 6 dochody i wydatki zlecone - budżet 2007 rok.pdf (39,74KB)
 8. PDFZał. Nr 7 dotacje zadania własne - budżet 2007 rok.pdf (31,02KB)
 9. PDFZał. Nr 8 przychody i rozchody - budżet 2007 rok.pdf (32,91KB)
 10. PDFZał. Nr 9 GFOŚ i GW - budżet 2007 rok.pdf (35,60KB)
 11. PDFZał. Nr 10 dochody własne - budżet 2007 rok.pdf (20,48KB)
 12. PDFZał. Nr 11 alkohole - budżet 2007 rok.pdf (28,31KB)
 13. PDFZał. Nr 12 dotacje własne - budżet 2007 rok.pdf (21,78KB)
 14. PDFZał. Nr 13 - Środki z unii - Budżet 2007 rok.pdf (24,01KB)
 15. PDFZał. Nr 14 Dług.pdf (22,70KB)

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę