Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Ujazd na 2005 rok

Uchwała Nr XXX/129/2004
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759); art.109, art.110, art.117, art.117a, 118 art.124, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004 roku Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291) oraz.art. 420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115 poz.1229, z 2002 roku Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957, z 2003 roku Nr 46 poz.392, Nr 80 poz.717 i 721, Nr 162 poz.1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124 z 2004 roku Nr 19 poz.177, Nr 49 poz.464, Nr 70 poz.631, Nr 91 poz.875, Nr 92 poz.880, Nr 96 poz.956, Nr 121 poz. 1263) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje;

§ 1

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2005

§ 2

Uchwala się dochody budżetu w wysokości 16 798 879 zł,
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i powierzone – 647 525 zł
- dotacje celowe na zadania własne 156 000 zł
- pozostałe dochody – 15 995 354 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 7, 8, 9 do niniejszej Uchwały

§ 3

Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 18 586 804 zł
W tym:

Wydatki bieżące w kwocie 9 707 586 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 434 389 zł
- dotacje 565 000 zł
- pozostałe wydatki 3 708 197 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 8 879 218 zł
W tym:
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych 6 014 423 zł
- dotacje 150 657 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 4

Uchwala się przychody w kwocie 1 787 925 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 1 787 925 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

§ 5

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:
- dochody 643 049 zł
- wydatki 643 049 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie:
- dochody 4 476 zł
- wydatki 4 476 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Uchwala się plan dotacji w kwocie: 715 657 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:
70 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12

Ustala się, że:

 1. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru nie może przekroczyć 50 000 zł
 2. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w sumie do wysokości 100 000 zł

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków tj. przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników, dotacji i wydatków majątkowych.
 2. Przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych.
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

Załączniki

 1. PDFZał. Nr 1 dochody.pdf (34,84KB)
 2. PDFZał. Nr 2 wydatki.pdf (49,94KB)
 3. PDFZał. Nr 3 deficyt.pdf (17,79KB)
 4. PDFZał. Nr 4 inwestycje.pdf (34,13KB)
 5. PDFZał. Nr 5 przychody i rozchody.pdf (32,80KB)
 6. PDFZał. Nr 6 GFOŚ i GW.pdf (35,24KB)
 7. PDFZał. Nr 7 dochody i wydatki zlecone.pdf (39,26KB)
 8. PDFZał. Nr 8 porozumienia.pdf (26,23KB)
 9. PDFZał. Nr 9 dotacje zadania własne.pdf (28,33KB)
 10. PDFZał. Nr 10 alkohole.pdf (27,91KB)
 11. PDFZał. Nr 11 dotacje własne.pdf (20,70KB)
 12. PDFInformacja z wykonania budżetu.pdf (23,29KB) 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)