Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Ujazd na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/73/2004
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 27 stycznia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568); art.109, art.110, art.124, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851) oraz.art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115 poz.1229, z 2002 roku Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957, z 2003 roku Nr 46 poz.392, Nr 80 poz.717 i 721, Nr 162 poz.1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124)
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje;

§ 1

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2

Uchwala się dochody budżetu w wysokości 9 345 225 zł,
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone i powierzone – 353 389 zł
- dochody na realizacje zadań własnych – 8 979 836 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 13 470 538 zł
W tym:

Wydatki bieżące w kwocie 9 123 237 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 221 879 zł
- dotacje 430 000 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 42 000 zł
- wydatki pozostałe w kwocie 3 429 358 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4 347 301 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

Uchwala się przychody w kwocie 5 125 313 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 4 125 313 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3)
oraz spłatę pożyczki w kwocie 1 000 000 zł

§ 5

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:
- dochody 349 005 zł
- wydatki 349 005 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
z administracją rządową w kwocie:
- dochody 4 384 zł
- wydatki 4 384 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Uchwala się plan dotacji w kwocie: 430 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:
65 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12

Ustala się, że:

 1. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru nie może przekroczyć 50 000 zł
 2. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w sumie do wysokości 100 000 zł

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków tj. przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników, dotacji i wydatków majątkowych.
 2. Przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na
  wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych.
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.


Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

Załączniki

 1. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 1.pdf (30,34KB)
 2. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 2.pdf (48,69KB)
 3. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 3.pdf (19,14KB)
 4. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 4.pdf (32,44KB)
 5. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 5.pdf (32,90KB)
 6. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 6.pdf (34,17KB)
 7. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 7.pdf (37,77KB)
 8. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 8.pdf (26,22KB)
 9. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 9.pdf (19,36KB)
 10. PDFBudżet 2004 - zał. Nr 10.pdf (27,99KB)

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)