Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Ujazd na 2006 rok

Uchwała Nr XLIII/191/2005
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 grudnia 2005 roku

 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 17poz.1441, Nr 175 poz.1437); art.109, art.110, art.116 art.117, art.117a, art. 118  art.124, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 rokuo finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 16poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004 roku Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703 z 2005 roku Nr 14 poz.114, Nr 64 poz.565, Nr 180 poz.1495) oraz.art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115 poz.1229, z 2002 roku Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957, z 2003 roku Nr 46 poz.392, Nr 80 poz.717 i 721, Nr 162 poz.1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124 z 2004 roku Nr 19 poz.177, Nr 49 poz.464, Nr 70 poz.631, Nr 91 poz.875, Nr 92 poz.880, Nr 96 poz.956, Nr 121 poz. 1263, Nr 273 poz.2 703, Nr 281 poz.2784 z 2005 roku  Nr 25 poz.202, Nr 62 poz.552, Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Nr 132 poz.1110, Nr 163 poz.1362, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1458 i poz. 1462, Nr 180 poz.1495) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje;

 

§ 1

 

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2006

 

§ 2

 
Uchwala się dochody budżetu w wysokości 13 099 130 zł,
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i powierzone – 1 044 518 zł
- dotacje celowe na zadania własne 192 000 zł

- pozostałe dochody – 10 608 101 zł
zgodnie z załącznikami  Nr 1, 8, 9, 10 do niniejszej Uchwały

 

§ 3

 

Uchwala się wydatki budżetu w wysokości  14 485 483 zł

W tym:

Wydatki bieżące w kwocie 10 842 326 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 804 308 zł
- dotacje 553 000 zł
- pozostałe wydatki  4 485 018 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3 643 157 zł
W tym:
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych  450 000 zł
- dotacje 287 157 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

 

§ 4


Różnica miedzy dochodami i wydatkami  stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 640 864 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.


§ 5

 

Uchwala się przychody budżetu w kwocie 2 765 364  zł i rozchody budżetu w kwocie 124 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

§ 6

 

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4.

 

§ 7

 

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 8

 

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 9

 

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 10

 

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:
- dochody 1 039 983 zł
- wydatki 1 039 983 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

 

§ 11

 

Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
z administracją rządową w kwocie:
- dochody 4 535 zł
- wydatki 4 535 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 12

 

Uchwala się wydatki z tytułu udzielonych dotacji w kwocie: 840 157 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§ 13

 
Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:

70 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

 

§ 14

 

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 63 000 zł  na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.

 

§ 15

 

Ustala się, że:

 1. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza na  pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru nie może przekroczyć 50 000 zł
 2. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w sumie do wysokości 100 000 zł

§ 16

 

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków tj. przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie dotacji i wydatków majątkowych.
 2. Przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych.
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

 

§ 18

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


 

 

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

 

Załączniki

 1. PDFUchwala budżetowa na 2006 rok.pdf (34,94KB)
 2. PDFZał. Nr 1 dochody.pdf (37,90KB)
 3. PDFZał. Nr 2 wydatki.pdf (56,29KB)
 4. PDFZał. Nr 3 deficyt.pdf (19,75KB)
 5. PDFZał. Nr 4 plan wieloletni inwestycji.pdf (34,42KB)
 6. PDFZał. Nr 5 przychody i rozchody.pdf (25,71KB)
 7. PDFZał. Nr 6 dochody własne.pdf (20,01KB)
 8. PDFZał. Nr 7 GFOŚ i GW.pdf (34,31KB)
 9. PDFZał. Nr 8 dochody i wydatki zlecone.pdf (38,38KB)
 10. PDFZał. Nr 9 porozumienia.pdf (26,28KB)
 11. PDFZał. Nr 10 dotacje zadania własne.pdf (30,58KB)
 12. PDFZał. Nr 11 alkohole.pdf (28,31KB)
 13. PDFZał. Nr 12 dotacje własne.pdf (22,20KB)


 

 

informację wytworzył(a): Feferat Finansowy
za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
data wytworzenia: 2005-12-29