Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

Uchwała Nr VI/30/2007
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 27 lutego 2007

w sprawie  nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1155, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje :

§ 1

Nadaje statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe o następującej treści:

„STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W UJEŹDZIE

   
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe zwany dalej Zakładem, jest zakładem budżetowym Gminy Ujazd.

§ 2

Siedziba Zakładu mieści się w Ujeździe.

§ 3

Terenem działania Zakładu jest Gmina Ujazd.

§ 4

Zakład używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby

§ 5

Mienie Zakładu stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Zakład dla prowadzenia działalności
Zakład administruje przekazanym mu majątkiem gminy, w tym przekazanym na podstawie decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, najmu lub dzierżawy w celu realizacji zadań.

§ 6

Zakład działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1. przepisów o samorządzie gminnym
2. przepisów o finansach publicznych
3. przepisów o gospodarce komunalnej
4. niniejszego statutu

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

Zakład realizuje zadania w zakresie komunalnych usług o charakterze użyteczności publicznej.

§ 7

Do zadań Zakładu należy:
1. Organizowanie i prowadzenie gospodarki komunalnej na zasadach ustalonych odrębnymi porozumieniami
a) utrzymywanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ujazd
b) zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych
c) świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych na zlecenie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
d) świadczenie usług w zakresie czyszczenia i udrażniania rurociągów kanalizacyjnych nie będących w zarządzie Zakładu.
2. Utrzymanie, modernizacja i remonty ulic, placów i dróg a w okresie zimowym, utrzymanie przejezdności według kolejności wskazanej przez osoby prowadzące akcję zimową utrzymania dróg.
3. Gospodarka wodno - ściekowa.
a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
b) zbiorowe odprowadzenia ścieków
c) eksploatacja, utrzymanie, remonty i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej
d) wykonywanie inwestycji wodno -  kanalizacyjnych
4. Prowadzenie działalności usługowej na rzecz mieszkańców miasta i gminy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Rozdział II
Zarządzanie i organizacja Zakładu

§ 8

1. Zakładem kieruje Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Ujazdu
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Ujazdu
3. Dyrektor Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy
5. Głównego księgowego i pozostałych pracowników Zakładu zatrudnia Dyrektor

§ 9

Do zadań Dyrektora Zakładu należy w szczególności:
- reprezentowanie Zakładu na zewnątrz
- zawieranie umów z innymi jednostkami lub osobami fizycznymi
- podpisywanie pism wychodzących na zewnątrz Zakładu
- wydawanie zarządzeń, poleceń, regulaminów i instrukcji
- współdziałanie z organami gminy Ujazd

§ 10

Szczegółowy zakres działania i organizacji wewnątrz Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu, zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu.

§ 11

1. W skład Zakładu wchodzą następujące działy:
- Dział wodociągów, kanalizacji i higieny komunalnej
- Dział księgowości finansowej, materiałowej i organizacyjnej

§ 12

1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
2. Wszelkie zmiany w planie finansowym Zakładu dokonywane są w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach

§ 13

Zakład może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotową.

§ 14

W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 15

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ujazd.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§ 16

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXX/178/2000 z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący obrad
Jan Kałużny