Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

 

U C H W A Ł A    NR  XXXIII/149/2005

 

RADY  MIEJSKIEJ  W  UJEŹDZIE

 

z dnia 22 marca 2005 roku

 

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1658, oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

Rada Miejska w Ujeździe uchwała, co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe o następującej treści:

 

 

S T A T U T

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W UJEŹDZIE

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ujeździe zwany dalej OPS, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1.   przepisów o samorządzie gminnym,

2.   przepisów o pomocy społecznej

3.   przepisów o finansach publicznych

4.   niniejszego statutu

                                                            § 2

 

OPS jest jednostką organizacyjną Gminy Ujazd prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

§ 3

 

1.   Siedziba OPS mieści się w Ujeździe

2.   Terenem działania OPS jest Gmina Ujazd.

 

§ 4

 

Nadzór nad działalnością OPS sprawuje Burmistrz Ujazdu.

 

§ 5

 

OPS używa pieczęci podłużnej  z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

§ 6

 

Mienie OPS stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez OPS dla prowadzenia działalności.

Ośrodek administruje przekazanym mu majątkiem gminy, w tym przekazanym na podstawie decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, najmu lub dzierżawy w celu realizacji zadań.

 

Rozdział II

Przedmiot działania OPS

 

§ 7

 

1.   OPS realizuje  w szczególności zadania własne gminy i zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określone w ustawie  o pomocy społecznej.

2.   Z upoważnienia Burmistrza Ujazdu  Kierownik OPS prowadzi postępowanie  w  prawach świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 8

 

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1.   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;

2.   analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

3.   przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej świadczeń;

4.   pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

5.   pracę socjalną, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie  oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

Rozdział III

Organizacja OPS

 

§ 9

 

1.   Nadzór nad ośrodkiem sprawuje Burmistrz Ujazdu.

2.   Działalnością OPS kieruje Kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Ujazdu.

3.   Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Ujazdu.

 

 

 

 

§ 10

 

Kierownik OPS działa jednoosobowo, odpowiada za prawidłowe zarządzanie OPS i realizację zadań. Jest jego kierownikiem w  rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 11

 

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

-  reprezentowanie OPS na zewnątrz,

-  kierowanie statutową działalnością OPS,

-  prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy

   ustawy o finansach  publicznych,

-  organizowanie obsługi administracyjnej OPS,

-  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania

   świadczeń na podstawie upoważnienia Burmistrza Ujazdu,

-  organizowanie  pracy socjalnej dla wspierania osób i rodzin w

   celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,

-  współpraca z organami gminy Ujazd.

 

 

Rozdział IV

Pracownicy OPS

 

§ 12

 

Kierownik ośrodka jest pracodawcą w stosunku do pracowników OPS. Swoje obowiązki pracodawcy wykonuje w oparciu o przepisy prawa pracy i przepisy o pracownikach samorządowych określające prawa i obowiązki pracowników OPS.

 

§ 13

 

Wymogi kwalifikacyjne oraz zadania pracowników socjalnych określają przepisy  o pomocy społecznej.

 

§ 14

 

 Liczbę etatów i wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników OPS ustala Kierownik w oparciu o obowiązujące przepisy o wynagrodzeniu i w ramach limitu środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Ujazd.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa OPS

 

 

 

 

§ 15

 

1.   OPS prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

2.   Podstawą gospodarki finansowej OPS jest roczny plan finansowy sporządzany zgodnie z uchwałą budżetową gminy:

- ze środków finansowych gminy na realizację zadań własnych gminy

- ze środków budżetu państwa na obsługę i realizację  zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

3.   Wszelkie zmiany w planie finansowym OPS dokonywane są  w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach

 

§ 16

 

1.   OPS posiada odrębny rachunek bankowy.

2.   Rachunkowość          OPS prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

3. Obsługę kasową ośrodka prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Ujezdzie.   

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

Kierownik OPS składa Radzie Miejskiej w Ujeździe coroczne sprawozdanie z działalności OPS oraz przedkłada potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 18

 

OPS prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 19

 

Zmiany Statutu mogą być dokonane tylko w trybie przewidzianym do jego  uchwalenia.

 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXII/130/2000 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.