Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert
 

Działając na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej             ( Dz. U. Nr  115 poz.728 z 2008 r. z późn. zm.)
 
   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w  latach 2010-2012 zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Ujazd, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.
 
I.                           Rodzaj zadania:
Świadczenie w okresie od stycznia 2010 r. do grudnia 2012 r. :
1.       usług opiekuńczych, 
2.       specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3.       specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- dla mieszkańców Gminy Ujazd, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacja zaleconą przez lekarza, oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwalifikacje osób je świadczących określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
II.                  Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonywanie zadań, o których mowa w cz. I :
 
1)                 organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
2)                 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności w zakresie pomocy społeczne - zwane dalej podmiotami uprawnionymi.
 
III.                Wysokość dotacji na realizację zadania:
           
  1. Na podstawie  projektu budżetu Gminy Ujazd na 2010 r. - dotacja na realizację zadania na 2010r. wynosi 42.000,00 zł.  Zastrzega się zmianę wysokości dotacji na 2010 rok w  przypadku zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.  Wysokość dotacji na realizację zadania w latach: 2011-2012, zostanie ustalona w budżecie Gminy Ujazd na poszczególne lata.
  2. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w roku 2010 wznosi ok. 2500, w tym ok.500 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.  Rzeczywista liczba godzin zlecanych do realizacji zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania na tę formę pomocy.
IV. Informacje o zrealizowanym w 2008r. i roku bieżącym zadaniu tego samego rodzaju, koszcie jego realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych, z uwzględnieniem dotacji przekazanej tym podmiotom:
  1. Dotacja przeznaczona na realizację zadania w 2009 r. wynosi: 
24 600,00 zł. - w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - realizator zadania Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu  Stowarzyszenie Charytatywne (PKPS),
  1. Dotacja przekazana na realizację zadania w 2008 r. wynosiła:
22 170,00 zł. - w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - realizator zadania Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu  Stowarzyszenie Charytatywne (PKPS),
V. Warunki przyznania dotacji.
 
Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez organ ogłaszający otwarty konkurs ofert i podpisania umowy o realizację zadania.
Oferta na realizację jednego z zadań wymienionych w cz. I powinna zawierać:
1)      szczegółowy zakres proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
2)      informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
5)      informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
6)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
7)      inne informacje, które zdaniem oferenta miały znaczenie przy wyborze oferty.
 
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny opis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
- uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego,
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
Podmiot ubiegający się o realizowanie zadania składa ofertę na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 
VI.                Termin i warunki realizacji zadań:
 
Termin realizacji zadań, o których mowa w cz. I ustala się na  okres od stycznia 2010 r. do grudnia 2012 r.
Zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski oraz świadczenia usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych będą wykonywane w miejscu zamieszkania osoby, dla której uprawnienie do świadczeń w odpowiednim wymiarze ustali decyzją administracyjną Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
 
Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z późniejszymi zmianami).
 
VII.         Termin składania ofert
 
Oferty należy składać do 04 stycznia 2010 r. do godz. 11.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych”.
 
VIII.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
 
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 04 stycznia 2010 r. o godz. 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz na stronie BIP Gminy Ujazd . Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona zespół opiniujący powołany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
 
Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną następujące kryteria:
- formalne – do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną tylko podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,
- merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:
  • cenę usługi za 1 godzinę,
  • doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania
  • realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymywanych na ten cel środków,
·     posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.
 
Oferty sporządzone wadliwie, lub niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji zostaną odrzucone.
Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 
Z wyłonionym podmiotem w drodze otwartego konkursu ofert zostanie zawarta umowa o realizację zadania.
 
IX. Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd: bip.ujazd.pl, w dzienniku o zasięgu lokalnym jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe,                       ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
 
 
 
Kierownik OPS
 
 
 
Ujazd, dnia 03-12-2009 r.
                                                                                                             
                                                                                                             

nowa podstrona, dodana 2009-12-03 

Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Danuta Ogaza
Data wytworzenia: 2009-12-03