Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

STATUT
Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej
w Ujeździe

Rozdział I


Podstawa prawna działania


§ 1


Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe , zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej jako zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym.

§ 2


Ośrodek działa na podstawie:
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 110 poz. 721 z 1997 r.).
Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1968 r. nr 12 poz. 63 ze zmianami 1984 nr 26 poz. 129, z 1989 nr 29 par. 155, nr 35 poz. 192, z 1990 nr 34 poz. 198. postanowień niniejszego statutu.

§ 3


1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Ujazd zwana dalej Organizatorem.
2. Zadania Organizatora wykonuje Zarząd Miasta i Gminy Ujazd.

§ 4


1. Ośrodek ma siedzibę w Ujeździe przy ul. 3 Maja 5.
2. Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Ujazd.

§ 5


Ośrodek posiada osobowość prawną od dnia wpisu do właściwego rejestru prowadzonego przez Organizatora.

Rozdział II


Zakres działalności


§ 6


Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1. Edukacja kulturalna oraz przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
3. Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców.
4. Gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie czytelnikom zbiorów bibliotecznych.
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6. Gromadzenie i upowszechnianie zagranicznej literatury i czasopism.
7. Eksponowanie zwyczajów i tradycji wszystkich środowisk miasta i gminy oraz ponoszenie kosztów utrzymania klubów i świetlic wiejskich.
8. Współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz mniejszości narodowych działających na terenie gminy.
9. Organizowanie zwyczajowo przyjętych imprez i uroczystości.
10. Prowadzenie filii i punktów bibliotecznych.
11. Prowadzenie wypożyczalni filmów video.

Rozdział III


Organizacja Ośrodka


§ 7


1. Organem zarządzającym Ośrodkiem jest Dyrektor.
2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Miasta i Gminy Ujazd.

§ 8


1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do obowiązków dyrektora należą w szczególności:
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka;
- kierowanie działalnością podstawową, sprawami organizacyjnymi oraz gospodarką finansową Ośrodka;
- nadzór nad zbiorami i majątkiem Ośrodka;
- wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

§ 9


Organizację wewnętrzną Ośrodka podległych placówek i zasady ich działania określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

Rozdział IV


Gospodarka finansowa


§ 10


Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 110 poz. 721 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) i samodzielnie gospodaruje przydzielonym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

§ 11


1. Ośrodek otrzymuje od Organizatora na pokrycie kosztów swojej działalności dotację roczną w wysokości określonej w uchwale budżetowej.
2. Koszty działalności nie znajdujące pokrycia w uzyskanej dotacji Ośrodek pokrywa z uzyskanych przychodów.

§ 12


Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Ośrodka, zatwierdzony przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji.

§ 13


Ośrodek uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:
1. dotacja Organizatora;
2. najmu lokali i wypożyczeń sprzętu technicznego oraz innych składników majątkowych;
3. darowizn osób prawnych i fizycznych;
4. wypożyczania filmów video.

Rozdział V


Postanowienia końcowe


§ 14


Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 15


Ośrodek używa pieczątki podłużnej zawierającej pełną nazwę Ośrodka oraz adres siedziby.