Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe

Zarządzenie Nr 120.6.2021
Burmistrza Ujazdu
z dnia 12.02.2021 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Ujeździe


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 713 z zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Nadaję Urzędowi Miejskiemu w Ujeździe Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 120.27.2019 z 19 grudnia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Ujeździe.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

 

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom


          

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
Ujazdu nr 120.6.2021

REGULAMIN
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe


§ 1
Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Urzędzie i zakładzie pracy – rozumie się przez to Urząd Miejski w Ujeździe.
 2. Kierowniku Urzędu i Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Ujazdu.
 3. Zastępcy – rozumie się przez to Zastępcę Burmistrza
 4. Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Gminy.
 5. Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Gminy.
 6. Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Ujeździe.

§ 3

Postanowienia szczegółowe

 

 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1) Stanowisko Pracy do Obsługi Rady, Jednostek Pomocniczych i Promocji Gminy (symbol RM);
  2) Referat Organizacyjno – Gospodarczy (symbol OG);
  3) Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych (symbol GT);
  4) Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych (symbol SO)– Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC);
  5) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (symbol RG)
  6) Referat Finansowo – Budżetowy (symbol Fn);
  7) Stanowisko Pracy do spraw Planowania Przestrzennego i Obsługi Inwestora (symbol PP);
 2. Do właściwości poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu należą w szczególności sprawy:

  1) Stanowisko Pracy do Obsługi Rady, Jednostek Pomocniczych i Promocji Gminy
  Obsługa kancelaryjno – techniczna Rady, Komisji Rady oraz obsługa kancelaryjno – techniczna samorządów wiejskich i miasta oraz promocja gminy.

  2) Referat Organizacyjno – Gospodarczy
  Prowadzenie spraw organizacyjnych urzędu, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych – za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli, obsługa prawna Urzędu, administrowanie mieniem Urzędu, organizacja zaopatrzenia oraz sprawy informatyczne Urzędu.

  3) Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Prowadzenie spraw z zakresu, zarządu drogami gminnymi oraz prowadzenie całości spraw związanych z inwestycjami realizowanymi przez Burmistrza, Stowarzyszenia Odnowy Wsi, w tym również  sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych.

  4) Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych; Urząd Stanu Cywilnego
  Prowadzenie spraw Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowodów osobistych, funkcjonowanie OSP, nadzór i koordynacja spraw kultury, kultury fizycznej, ochrona informacji niejawnych, prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

  5) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, gospodarki gruntami, utrzymania terenów zielonych, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, koordynacja handlu i działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi, utrzymania czystości w mieście oraz gospodarki mieszkaniowej.

  6) Referat Finansowo – Budżetowy
  Obsługa finansowa budżetu gminy i jednostki budżetowej (Urzędu Miejskiego)

  7) Stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego i obsługi inwestora
  Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, geodezji i kartografii, ochrony zabytków  i obsługi inwestora.
   
 3. Schemat organizacyjny Urzędu  stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 4

 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza.
 3. W czasie nieobecności Burmistrza, Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Urzędu, załatwia sprawy w imieniu Burmistrza, Zastępca zaś przejmuje obowiązki w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem.
 4. Burmistrz może upoważnić Zastępcę, Sekretarza oraz Kierowników Referatów do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych.
 5. Burmistrz jest bezpośrednim przełożonym Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Referatów, samodzielnych stanowisk pracy.
 6. Burmistrz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jako szef Obrony Cywilnej Gminy realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej określone odrębnymi przepisami. Pełni funkcje przewodniczącego Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego i wykonuje zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
 7. Realizuje zadania związane ze sprawami obronnymi, wykonywane przy pomocy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, są to m.in.:
  1) opracowanie planu operacyjny ochrony przed powodzią,
  2) realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego,
  3) planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
  4) planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony,
  5) przygotowanie elementu systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych,
  6) współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa- gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych,
  7) przygotowanie do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa w warunkach podwyższonej gotowości obronnej państwa (system Stałego Dyżuru).
 8. Burmistrz, po uzyskaniu zgody danego pracownika, wyznacza Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności:
  1) Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  2) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
  3) Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  4) Opracowanie  i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
  5) Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  6) Przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  7) Prowadzenie aktualnego wykazu pracowników, którzy posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
  8) Przekazywanie informacji do ewidencji ABW.

§ 5

Sekretarz zgodnie z zakresem czynności organizuje pracę Urzędu i odpowiada przed Burmistrzem za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jego komórek organizacyjnych, a w szczególności:

 1. Kierowanie pracą referatu Organizacyjno- Gospodarczego;
 2. Usprawnianie pracy oraz terminową i rzetelną realizację zadań;
 3. Właściwą, terminową i kulturalną obsługę interesantów;
 4. Nadzór nad sposobem i terminowością załatwiania wpływających do Urzędu skarg, petycji i wniosków;
 5. Prowadzenie polityki kadrowej urzędu (zatrudnianie, awansowanie, nagradzanie, karanie, zwalnianie), zgodnie z odrębnym upoważnieniem;
 6. Opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu;
 7. Przygotowanie i organizację wyborów i referendów.

§ 6

Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Referatu Finansowo Budżetowego. Do zadań Skarbnika należy w szczególności  nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w zakresie gospodarki finansowej urzędu i gminy.

§ 7

 1. Pracą Referatów kierują Kierownicy Referatów, którzy realizują zadania swoich komórek bezpośrednio przy pomocy podległych im pracowników. W przypadku nieobecności Kierownika jego obowiązki wykonuje zastępca - wyznaczony przez Kierownika pracownik referatu.
 2. Kierownicy Referatów prowadzą i aktualizują ewidencję aktów prawnych oraz organizują i nadzorują wykonanie określonych w nich zadań w zakresie merytorycznej właściwości.
 3. Kierownicy Referatów odpowiadają przed Burmistrzem za wykonanie zadań określonych dla referatów.
 4. Do zadań i obowiązków kierowników referatów Urzędu należy między innymi:
  1) przestrzeganie dyscypliny i porządku oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  2) analizowanie i dokonywanie oceny wyników pracy oraz okresowych ocen pracy podległych pracowników;
  3) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw Obywateli;
  4) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg, petycji  i wniosków w ramach merytorycznej właściwości referatu;
  5) wykonanie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej i Uchwał Rady Miejskiej;
  6) przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej oraz projektów aktów normatywnych Burmistrza;
  7) opracowywanie założeń do budżetu gminy, zmian i sprawozdań z jego realizacji.
 5. Kierownicy Referatów i samodzielne stanowiska pracy współdziałają z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w tym m.in.:
  1) współpraca z Referatem Spraw Obywatelskich i Obronnych w zakresie realizowanych zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w szczególności udostępnienie informacji i danych niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i analitycznych oraz ich aktualizacja;
  2) współdziałanie w opracowaniu i aktualizacji  planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, gminnego planu zarządzania kryzysowego oraz podejmowanie przedsięwzięć planistyczno- organizacyjnych zapewniających wykonanie przydzielonych zadań;
  3) uczestniczenie w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych.

§ 8

Celem działalności kontrolnej prowadzonej w Urzędzie jest badanie przestrzegania zasad celowości, rzetelności i zgodności z prawem działań podejmowanych przez referaty i jednostki organizacyjne.
Kontrolę wewnętrzną sprawują:

 1. Burmistrz i Sekretarz w zakresie całości spraw realizowanych przez Urząd oraz porządku i dyscypliny, zabezpieczenia mienia, a także zabezpieczenia ochrony informacji niejawnych.
 2. Zastępca Burmistrza w stosunku do nadzorowanych jednostek i prowadzonych przez nich spraw.
 3. Kierownicy Referatów w zakresie realizacji zadań oraz porządku i dyscypliny przez podległych pracowników.
 4. Radca Prawny w zakresie zgodności z prawem wydawanych zarządzeń oraz projektów uchwał Rady.
 5. Skarbnik w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
 6. Dopuszcza się powołania audytora wewnętrznego w zakresie przyznanych mu    uprawnień.
 7. Szczegółowe zasady kontroli zarządczej określa regulamin wprowadzony zarządzeniem Burmistrza.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ujeździe  jest Burmistrz Ujazdu. Za realizację zadań z zakresu zapewnienia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim odpowiada Inspektor Danych Osobowych.
 2. Do zadań IODO należy przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  1) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
  2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a także przestrzegania zasad w niej określonych;
  3) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  4) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w tym zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie.

§ 10

Zasady podpisywania pism

 1. Burmistrz podpisuje:
  1) zarządzenia, postanowienia, pełnomocnictwa, regulaminy, okólniki wewnętrzne, itp.;
  2) decyzje z zakresu administracji publicznej, do wydawania których w swoim imieniu nie upoważnił pracowników urzędu;
  3) inne pisma, jeśli ich podpisywanie zastrzegł Burmistrz dla siebie.
 2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań i upoważnień, niezastrzeżone do podpisu Burmistrza.
 3. Kierownik USC i jego Zastępca podpisują wydawane we własnym imieniu i pisma pozostające w zakresie ich zadań, niezastrzeżone do podpisu Burmistrza.
 4. Kierownicy referatów podpisują:
  1) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwienia których zostali upoważnieni przez Burmistrza;
  2) pisma związane z zakresem działania Referatów, niezastrzeżone do podpisu Burmistrza.

 § 11

Zakresy czynności komórek organizacyjnych Urzędu.

Stanowisko Pracy do Obsługi Rady, Jednostek Pomocniczych i Promocji Gminy
W/w stanowisko pracy, prowadzi sprawy związane z obsługą organizacyjno – techniczną Rady Miejskiej, Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, obsługą organizacyjną –samorządów wiejskich i miasta, a w szczególności:

 1. Obsługa Rady
  1) Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady;
  2) wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjną działalnością rady;
  3) sporządzanie protokołów z sesji;
  4) opracowanie sprawozdań i informacji z działalności Rady;
  5) prowadzenie rejestru uchwał Rady;
  6) przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego;
  7) prowadzenie ewidencji obecności Radnych na posiedzeniach Komisji Stałych i Sesjach;
  8) przygotowanie i zabezpieczenie terminowego doręczania zawiadomień i materiałów na sesję radnym;
  9) przekazywanie wniosków i interpelacji Burmistrzowi i czuwanie nad terminowością odpowiedzi;
  10) przygotowywanie projektu budżetu rady i sporządzanie sprawozdań;
  11) wykonywanie innych czynności kancelaryjno – biurowych;
  12) prowadzenie strony BIP w zakresie stanowiska pracy.
 2. Obsługa Komisji Rady
  1) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji;
  2) przygotowanie lub zebranie materiałów na posiedzenia Komisji;
  3) opracowywanie  protokołów, wniosków i opinii z posiedzeń Komisji;
  4) prowadzenie rejestru wniosków Komisji oraz przekazywanie tych wniosków Radzie oraz Burmistrzowi.
 3. Obsługa Samorządów Wiejskich i Miasta
  1) współorganizowanie zebrań samorządów mieszkańców;
  2) udzielanie pomocy organom samorządów mieszkańców w realizacji ich zadań statutowych;
  3) kompletowanie protokołów, uchwał i innych dokumentów samorządów przekazywanych przez Sołtysów;
  4) przekazywanie uchwał i wniosków samorządów właściwym jednostkom do realizacji;
  5) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego.
 4. Współudział w organizacji przeprowadzenia wyborów Prezydenckich, Parlamentarnych, Samorządowych i Referendum.
 5. Obsługa administracyjna Gminnej Rady Seniorów.
 6. Promocja Gminy.
 7. Współpraca z Stowarzyszeniami Odnowy Wsi i Kół Gospodyń Wiejskich.

§ 12

Referat Organizacyjno – Gospodarczy

 1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady oraz innych aktów normatywnych wydawanych przez Burmistrza.
 2. Obsługa prawna Urzędu oraz sprawowanie zastępstwa Burmistrza przed sądem i arbitrażem.
 3. Udzielanie pomocy i wyjaśnień pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania.
 4. Prowadzenie sekretariatu urzędu i Burmistrza
 5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu. 
 6. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji Obywateli.
 7. Współudział w wykonywaniu zadań związanych z wyborami Prezydenckimi, Parlamentarnymi i Samorządowymi oraz Referendum.
 8. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dyscypliny pracy.
 9. Prowadzenie spraw osobowych kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.
 10. Prowadzenie spraw osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych przez Urząd.
 11. Organizacja i obsługa techniczna posiedzeń, narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza, kontakty zagraniczne.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących zarządu i administrowania budynkiem administracyjnym Urzędu.
 13. Załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, zakup materiałów biurowych oraz konserwacja urządzeń biurowych.
 14. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 15. Zaopatrzenie w odzież ochronną i roboczą pracowników obsługi oraz środki czystości zgodnie z przysługującymi normami.
 16. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.
 17. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż. przez pracowników Urzędu.
 18. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do referatu.
 19. Administrowanie siecią komputerową Urzędu.
 20. Wdrażanie systemów i programów informatycznych.
 21. Planowanie nadzór zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 22. Zapewnienie ochrony przetwarzania danych osobowych.
 23. Przegląd, konserwacja i usuwanie usterek sprzętu komputerowego.
 24. Wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów.
 25. Prowadzenie spraw Biuletynu Informacji Publicznej i współredagowanie strony internetowej Gminy.

§ 13

Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

 1. Realizacja spraw związanych z oświetleniem dróg publicznych na terenie gminy, nadzór nad dostawą energii elektrycznej, eksploatacją i konserwacją urządzeń, oraz realizacja zadań z zakresu dobudowy nowych punktów świetlnych.
 2. Zarządzanie drogami i prowadzenie spraw związanych z budową i eksploatacją dróg gminnych i dróg wewnętrznych.:
  1) opracowanie projektów planów rozwoju i finansowania sieci drogowej,
  2) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i innych urządzeń związanych z drogą,
  3) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
  4) zlecanie opracowania dokumentacji projektowych i uzyskiwanie stosowych zezwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę i remont dróg,
  5) koordynowanie, prowadzenie spraw i sprawowanie nadzoru nad działaniami wynikającymi z ustaw o drogach i ruchu drogowym.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
  1) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych,
  2) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
  3) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
  4) sporządzanie informacji i sprawozdań o drogach publicznych,
  5) prowadzenie ewidencji dróg, i obiektów inżynierskich,
  6) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
 4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i remontem kanalizacji burzowej na terenie gminy Ujazd.
 5. Opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach związanych z realizacją zadań w referacie.
 6. Współpraca z zarządcami dróg wyższej kategorii tj. powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.  
 7. Umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic na terenie miasta i gminy.
 8. Planowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 9. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarze gminy.
 10. Wykonywanie czynności w zakresie uzgadniania i koordynacji rozkładów jazdy.
 11. Zorganizowanie komunikacji zbiorowej na terenie gminy zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. 
 12. Przygotowywanie materiałów i dokumentów do przetargów na roboty inwestycyjne w trybie prawa zamówień publicznych.
 13. Wybór wykonawców robót budowlanych i usług dla zadań poza ustawą prawo zamówień publicznych (zgodnie z obowiązującym regulaminem).
 14. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją inwestycji w Gminie finansowanych ze środków własnych i dotacji, w tym:
  1) zlecanie opracowywania projektów technicznych,
  2) zlecanie robót do wykonania wykonawcom obcym,
  3) zawieranie umów z wykonawcami,
  4) przekazywanie placu budowy i nadzór nad realizacją inwestycji lub robót remontowych w zakresie infrastruktury technicznej i budynków komunalnych,
  5) rozliczanie wykonawców,
  6) rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji,
  7) sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu.
 15. Nadzór nad realizacją inwestycji własnych.
 16. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego uprawnionymi do wydawania decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawne) dla realizacji inwestycji i przyszłego ich funkcjonowania.
 17. Przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym: specyfikacji warunków zamówienia, projektów umów, niezbędnych załączników.
 18. Organizacja przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi.
 19. Prowadzenie dokumentacji przetargowej.
 20. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
 21. Nadzorowanie i kontrola procedur zamówień publicznych.
 22. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów.
 23. Doradztwo na rzecz referatów i samodzielnych stanowisk pracy w wyborze formy zamówienia publicznego.
 24. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej.
 25. Obsługa organizacyjna komisji przetargowej : przygotowanie wymaganych dokumentów, uczestnictwo w posiedzeniach komisji, sporządzanie protokołów z posiedzeń przetargowych wraz z załącznikami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.
 26. Analiza możliwości pozyskania zewnętrznych środków pomocowych oraz pożyczek na  realizację zadań własnych Gminy.
 27. Podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem zewnętrznych środków pomocowych projektów infrastrukturalnych, w szczególności:
  1) pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych,
  2) przygotowanie wniosków aplikacyjnych,
  3) nadzór nad realizacją projektów,
  4) sprawozdawczość,
  5) przygotowywanie wniosków o płatności,
  6) promocja projektów,
  7) monitorowanie przebiegu realizacji projektów
  8) kontrola realizacji projektów,
  9) przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji projektów.
 28. Opracowanie, aktualizacja i ewaluacja strategii rozwoju gminy oraz tworzenie, aktualizacja i ewaluacja innych programów i planów niezbędnych do pozyskiwania środków zewnętrznych.
 29. Współpraca w opracowaniu, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych na poziomie subregionalnym i wojewódzkim.
 30. Koordynowanie realizacji zadań związanych z uczestnictwem Gminy w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim.
 31. Koordynowanie realizacji projektów związanych z uczestnictwem Gminy w Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny.
 32. Współpraca z Organizacjami Odnowy Wsi w zakresie składania projektów infrastrukturalnych do PROW.
 33. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w tym:
  1) przygotowanie wniosków do aktualizacji do KPOŚK,
  2) sprawozdania z realizacji KPOŚK   .

§ 14

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Urząd Stanu Cywilnego

 1. Prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury.
 2. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
 3. Nadzorowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.
 4. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 5. Realizacja przepisów wynikających z ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie cywilnym, konwencjach międzynarodowych, ustawie o zmianie imienia i nazwiska oraz w przepisach o archiwach państwowych im przepisach o statystyce:

 1. rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów:
  1) występowanie o nadanie numeru pesel noworodkom;
  2) wydawanie odpisów tych aktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 2. prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych;
 3. przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na treść aktów urodzeń;
 4. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 5. przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;
 6. wydawanie zaświadczeń:
  1) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  2) o stanie cywilnym;
  3) stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 7. wykonywanie zadań w zakresie:
  1) wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego;
  2) nanoszenia zmian, uzupełniania, odtwarzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
  3) skracania terminu oczekiwania na ślub;
  4) dokonywania zapisów w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych wyroków Sądowych, decyzji administracyjnych i oświadczeń osób uprawnionych;
 8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk;
 9. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli i ich rejestracja;
 10. organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego i rocznic urodzin.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

 1. Obsługa interesantów w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych:
  1) rejestracja danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjno-prawny osób fizycznych;
  2) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego;
  3) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego;
 2. Prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji w zakresie ewidencji mieszkańców w formie:
  1) Rejestru Pesel;
  2) Rejestru Mieszkańców;
  3) Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców;
 3. Sporządzanie wymaganych przepisami prawa wykazów mieszkańców (np. kobiet i mężczyzn kończących w danym roku kalendarzowym 18 rok życia; podlegających obowiązkowi szkolnemu).
 4. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców i Rejestru Dowodów Osobistych.
 5. Prowadzenie archiwum teczek osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności i spisów wyborców.
 7. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
 8. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów w zakresie sporządzania spisów wyborców.
 9. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu spisu ludności.

Sprawy wojskowe

Realizacja zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi:

 1. Rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
 2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
 3. Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 4. Realizacja wniosków żołnierzy rezerwy o wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Sprawy obronne

Realizacja zadań ustawowych w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych. Opracowywanie i aktualizowanie planów  w tym zakresie w oparciu  o wytyczne Wojewody, Starosty.

 1. Realizowanie przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych, wykonywanych w ramach przygotowań obronnych gminy, w tym:
  1) Przygotowanie i organizowanie akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego;
  2) Opracowanie i utrzymanie w aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Ujazd w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  3) Organizacja systemu, opracowanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru burmistrza na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
  4) Nakładanie świadczeń osobistych rzeczowych na rzecz obrony, prowadzenie i utrzymanie w aktualności planów świadczeń;
  5) Organizacja i koordynacja przedsięwzięć w zakresie organizacji i funkcjonowania stanowiska kierowania Burmistrza Ujazdu;
  6) Koordynacja działań gminy w ramach realizacji zadań wsparcia państwa-gospodarza, związanych z pobytem i przemieszczaniem wojsk sojuszniczych na administrowanym terenie;
  7) Organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego.

Obrona cywilna

 1. Planowanie działalności, koordynowanie przygotowań i realizacji zadań OC na obszarze gminy.
 2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej.
 3. Opracowanie i utrzymanie w stałej aktualizacji planu obrony cywilnej gminy.
 4. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania SWA oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach SWO.
 5. Przygotowanie planów ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności na znacznym obszarze.
 6. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 7. Planowanie i organizacja działalności szkoleniowo-popularyzacyjnej OC.
 8. Organizowanie i koordynowanie szkoleń obrony cywilnej.
 9. Prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe

 1. Organizacja i koordynacja przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego.
 2. Opracowanie i aktualizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego.
 3. Organizowanie posiedzeń, prowadzenie dokumentacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizacja pracy w sytuacji kryzysowej zespołu.
 4. Organizowanie szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego.
 5. Podejmowanie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową.

§ 15

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Leśnictwo

 1. Współdziałanie z Zarządcami Obwodów Łowieckich w zakresie gospodarki łowieckiej na terenie gminy.
 2. Sprawowanie nadzoru na gospodarką leśną na gruntach nie stanowiących własności państwa.

Gospodarka Wodna

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne.
 2. Utrzymanie szczegółowych urządzeń melioracji wodnych własności gminy.

Ochrona Środowiska 

 1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz nakładanie kar za samowolne ich usunięcie.
 2. Opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych płynnych.
 4. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku.
 5. Organizacja wyłapywania bezdomnych zwierząt.
 6. Nadzór nad utrzymaniem komunalnych terenów zielonych.
 7. Wydawanie opinii na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.
 8. Przeprowadzenie pełnej procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 9. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, współpraca z Związkami, Organizacjami, itp. realizującymi zdania związanie z gospodarką odpadami. 
 10. Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
 11. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 12. Realizacja projektów, programów związanych z dofinansowaniem zadań dotyczących poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska.
 13. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa ras uznanych za agresywną.
 14. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie rozporządzeń wydawanych w wyniku wystąpienia klęsk.

Alkohole

 1. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 2. Prowadzenie nadzoru nad pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Gospodarka nieruchomościami

 1. Ewidencja mienia komunalnego - prowadzenie rejestrów.
 2. Przygotowanie sprawozdań i informacji z obrotu mieniem komunalnym.
 3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej nabywania nieruchomości na rzecz gminy.
 4. Wyznaczenie i przygotowanie do sprzedaży gruntów z zasobów mienia komunalnego.
 5. Zlecanie wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości sprzedawanych, nabywanych lub zamienianych.
 6. Organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych.
 7. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 8. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oddania nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie.
 9. Opracowanie planu wykorzystania zasobu gminy na okres 3 lat
 10. Realizacja innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 11. Przeprowadzenie postępowania zakończonego wydaniem decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 12. Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wraz z projektem uchwały.
 13. Przygotowanie materiałów do ustalenia stawek czynszu regulowanego.
 14. Wydawanie skierowań dotyczących przydziału lub zmiany lokalu mieszkalnego w zasobach gminy.
 15. Nazewnictwo ulic i numeracja budynków.
 16. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do referatu.

Zadania zlecone

 1. Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu lub zachorowaniu na chorobę zakaźną zwierząt oraz podejmowanie odpowiednich działań.
 2. Wyznaczenie biegłych do wyceny zwierząt zabitych lub padłych w związku z chorobą zakaźną.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z CEIDG.

§ 16

Referat Finansowo – Budżetowy

 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 2. Nadzór nad gospodarka finansową Gminy.
 3. Opracowywanie projektów i prognoz finansowych dla Gminy.
 4. Sporządzanie i przedłożenie projektu budżetu Gminy.
 5. Sporządzanie planów finansowych jednostek organizacyjnych.
 6. Weryfikacja planów finansowych jednostek organizacyjnych.
 7. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować zaciąganie zobowiązań pieniężnych.
 8. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy.
 9. Opracowanie zbiorczych, okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych, analiza tych sprawozdań.
 10. Prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego i Gminy.
 11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu i Gminy.
 12. Prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu.
 13. Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i stanowiących dochód Gminy.
 14. Prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie informatycznym.
 15. Prowadzenie spraw dotyczących ulg i zwolnień ustawowych.
 16. Prowadzenie urządzeń księgowych oraz niezbędnych ewidencji do prawidłowej realizacji poboru podatków i opłat.
 17. Prowadzenie postępowań windykacyjnych z zakresu podatków i opłat.
 18. Rozliczanie inkasentów z powierzonych im obowiązków oraz naliczanie prowizji z tytułu pobranych podatków.
 19. Prowadzenie spraw dotyczących ulg i zwolnień ustawowych.
 20. Wystawianie zaświadczeń na wniosek podatników.
 21. Monitorowanie działań z zakresu pomocy publicznej w Gminie wraz z opracowaniem sprawozdań z realizacji tych działań.
 22. Wykonywanie innych zadań związanych z realizacją budżetu a wynikających z przepisów szczególnych (akcyza, pomoc publiczna).
 23. Rozliczanie inwentaryzacji.
 24. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej.
 25. Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku, lokat, pożyczek i kredytów.

Stanowisku ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora

Planowanie przestrzenne

 1. Koordynacja realizacji polityki przestrzennej gminy poprzez przeprowadzanie procedury sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 2. Prowadzenie prac z zakresu sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, w tym sporządzanie projektów stosowanych uchwał:
  1) Nadzór na realizacją ustaleń obowiązkowych planów miejscowych;
  2) Zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu;
  3) Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych;
  4) Prowadzenie ewidencji zatwierdzanych planów i zmian;
  5) Przyjmowanie wniosków do zmian w planie i udzielanie stosownych odpowiedzi;
  6) Przygotowanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
  7) Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  8) Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy;
  9) Przygotowanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzgodnień planów z gminami ościennymi;
  10) Prowadzenie ewidencji aktów notarialnych;
  11) Ustalanie opłat w drodze decyzji za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy zbyciu nieruchomości przez właściciela;

Geodezja i kartografia

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości.
 2. Przygotowanie projektów decyzji o podziale nieruchomości i rozgraniczeniu nieruchomości.
 3. Przygotowanie decyzji scalenia i ich ponowny podział.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą klasyfikacji gruntów.
 5. Przesyłanie ostatecznych decyzji do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu oraz do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.

Ochrona zabytków

 1. Prowadzenie i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków.
 2. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Ochrony Zabytków i jego aktualizacja.
 3. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie rejestracji, utrzymania, zabezpieczenia zabytków, wykopalisk i przedmiotów archeologicznych.
 4. Analiza wniosków o wpis i wykreślenie z Gminnej Ewidencji Zabytków we współpracy z konserwatorem zabytków.
 5. Udzielanie pomocy finansowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Przygotowanie umów w w/w tematyce.
 7. Sprawowanie opieki nad mogiłami zbiorowymi żołnierzy, znajdującymi się na terenie gminy

Obsługa Inwestora

 1. Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 2. Przygotowanie ofert inwestycyjnych i bieżąca obsługa inwestora.
 3. Obsługa inwestorów w zakresie nabywania gruntów na terenie Gminy.
 4. Prowadzenia zakładki „Inwest in Ujazd” na stronie internetowej gminy.

§ 17

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków na działalność Urzędu należy do kompetencji Burmistrza.
 2. Skargi na działalność Burmistrza przyjmuje Przewodniczący Rady, natomiast rozpatruje Rada.
 3. Wnioski przyjmują Kierownicy Referatów w zakresie merytorycznej właściwości swoich referatów.
 4. Skargę lub wniosek wniesione ustnie przyjmujący winien przyjąć do protokołu. Protokół określa:
  1) miejsce sporządzenia protokołu;
  2) dane wnoszącego skargę lub wniosek;
  3) dane przyjmującego skargę lub wniosek;
  4) treść skargi lub wniosku;
  5) datę;
  6) podpisy wnoszącego i przyjmującego;
 5. W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
  - Burmistrz – każdy poniedziałek godz. 13:00- 16:00
  - Zastępca, Sekretarz, Kierownicy Referatów – codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 6. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Referat Organizacyjno – Gospodarczy.
 7. Nadzór i koordynację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz.
 8. Informacje udzielane są ustanie, lecz na żądanie strony, jeżeli przemawia za tym jej słuszny interes – również na piśmie. Informacje te nie mogą naruszać przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

§ 18

Udzielanie informacji publicznej

Każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176).

 1. Interesantom udziela się informacji na zasadach i w trybie określonym w ustawie, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw. 
 2. Podstawowe informacje o działalności organów gminy oraz urzędu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.ujazd.pl oraz na stronie internetowej www.ujazd.pl.
 3. Udostępnianie informacji następuje:
  1) na wniosek zainteresowanego;
  2) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
 4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w podanym wyżej terminie podmiot powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 5. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot który jest obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

§ 19

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, do pracowników Urzędu mają zastosowanie:
  1) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz jej przepisy wykonawcze;
  2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 2. Zmiana regulaminu następuje w drodze jego uchwalenia.
 3. Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuje Sekretarz.
 4. Regulamin zostaje przekazany Kierownikom referatów celem zapoznania się z nim wszystkich pracowników urzędu.