Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe

Zarządzenie Nr 120.30.2022
Burmistrza Ujazdu
z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Ujeździe

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 559 z zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Nadaję Urzędowi Miejskiemu w Ujeździe Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 120.1.2022 z dnia 7 lutego 2022  roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Ujeździe.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ujazdu
nr 120.30.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

 

REGULAMIN
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe

I. Postanowienia wstępne.

§ 1

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Urzędzie i zakładzie pracy – rozumie się przez to Urząd Miejski w Ujeździe.
 2. Kierowniku Urzędu i Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Ujazdu,
 3. Zastępcy – rozumie się przez to Zastępcę Burmistrza
 4. Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Gminy.
 5. Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Gminy.
 6. Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Ujeździe.

II. Postanowienia szczegółowe:

§ 3

 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1) Referat Organizacyjno – Gospodarczy (symbol OG i RM).
  2) Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych (symbol GT)
  3) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (symbol RG)
  4) Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych (symbol SO)– Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC)
  5) Referat Finansowo – Budżetowy (symbol Fn)
  6) Stanowisko Starszego Inspektora nadzoru inwestorskiego ds. inwestycji i remontów (symbol IN)
   
 2. Do właściwości poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu należą w szczególności sprawy:

1) Referat Organizacyjno–Gospodarczy

Prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych – za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli, obsługa prawna Urzędu, administrowanie mieniem Urzędu, organizacja zaopatrzenia oraz sprawy informatyczne Urzędu, obsługa kancelaryjno- techniczna Rady Miejskiej, Gminnej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Gminy oraz obsługa kancelaryjno – techniczna samorządów wiejskich i miasta. Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy i bieżącą obsługą inwestora.

2) Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
    
Prowadzenie spraw z zakresu, zarządu drogami gminnymi, prowadzenie całości spraw związanych z inwestycjami realizowanymi przez Burmistrza, oraz  pomoc w prowadzeniu zadań inwestycyjnych przez Stowarzyszenia Odnowy Wsi, w tym również  sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, ochrony zabytków, obsługi inwestora.  

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, gospodarki gruntami, utrzymania   terenów zielonych, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geodezji i kartografii. Koordynacja handlu i działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi, utrzymania czystości w mieście oraz gospodarki mieszkaniowej. Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Ujazd na dofinasowanie zadań służących ochronie powietrza. Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony powietrza. Realizacja zadań gminy związanych ze spisem źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Współpraca z międzygminnym związkiem „Czysty Region”.

4) Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych; Urząd Stanu Cywilnego.
        
Prowadzenie spraw Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowodów osobistych, funkcjonowanie OSP, nadzór i koordynacja spraw kultury, kultury fizycznej, ochrona informacji niejawnych, prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

5) Referat Finansowo–Budżetowy.

Obsługa finansowa budżetu gminy i jednostki budżetowej (Urzędu Miejskiego)

6) Stanowisko Starszego  Inspektora nadzoru inwestorskiego ds. inwestycji i remontów (symbol IN)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków. Nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne. Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla budynków mienia komunalnego gminy w tym dokonywanie przeglądów rocznych i okresowych.

3. Schemat organizacyjny Urzędu  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4

 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza.
 3. W czasie nieobecności Burmistrza, Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Urzędu, załatwia sprawy w imieniu Burmistrza, Zastępca zaś  wykonuje wszelkie zadania i obowiązku Burmistrza Ujazdu oraz przejmuje obowiązki w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem. 
 4. Burmistrz może upoważnić Zastępcę, Sekretarza oraz Kierowników Referatów do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych.
 5. Burmistrz jest bezpośrednim przełożonym Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Referatów, samodzielnych stanowisk pracy.
 6. Burmistrz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jako szef Obrony Cywilnej Gminy realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej określone odrębnymi przepisami. Pełni funkcje przewodniczącego Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego i wykonuje zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
 7. Realizuje zadania związane ze sprawami obronnymi, wykonywane przy pomocy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, są to m.in.:
  1) opracowanie planu operacyjny ochrony przed powodzią,
  2) realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego,
  3) planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
  4) planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony,
  5) przygotowanie elementu systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych,
  6) współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa- gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych,
  7) przygotowanie do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa w warunkach podwyższonej gotowości obronnej państwa (system Stałego Dyżuru).
 8. Burmistrz, po uzyskaniu zgody danego pracownika, wyznacza Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności:
  1) Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
  2) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
  3) Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
  4) Opracowanie  i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji.
  5) Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  6) Przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
  7) Prowadzenie aktualnego wykazu pracowników, którzy posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
  8) Przekazywanie informacji do ewidencji ABW.

§ 5

Zastępca Burmistrza kieruje Referatem Inwestycji,  Planowania Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

Odpowiada za prawidłową realizację zadań gminy w zakresie prowadzonych inwestycji, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz za prowadzenie spraw związanych z działalnością spółki SIM Opolskie Południe. Realizuje zadania związane z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków publicznych na inwestycje strukturalne  z funduszy zewnętrznych w tym z programów Unii Europejskiej. W czasie nieobecności Burmistrza Ujazdu wykonuje wszelkie zadania i obowiązku Burmistrza Ujazdu z wyłączeniem zatrudnienia, zwalniania, ustalania wynagrodzenia, udzielania nagród pieniężnych  oraz wymierzania kar dyscyplinarnych . 

§ 6

Sekretarz zgodnie z zakresem czynności  organizuje pracę Urzędu i odpowiada przed Burmistrzem za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jego komórek organizacyjnych,  a w szczególności za:

 1. Kierowanie pracą referatu Organizacyjno-Gospodarczego oraz samodzielnych stanowisk pracy,
 2. Usprawnianie pracy oraz terminową i rzetelną realizację zadań.
 3. Właściwą, terminową i kulturalną obsługę interesantów.
 4. Nadzór nad sposobem i terminowością załatwiania wpływających do Urzędu skarg, petycji i wniosków.
 5. Prowadzenie polityki kadrowej urzędu (zatrudnianie, awansowanie, nagradzanie, karanie, zwalnianie), zgodnie z odrębnym upoważnieniem.
 6. Opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu.
 7. Przygotowanie i organizację wyborów i referendów.

§ 7

Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Referatu Finansowo- Budżetowego.
Do zadań Skarbnika należy w szczególności  nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w zakresie gospodarki finansowej urzędu i gminy.

§ 8

 1. Pracą Referatów kierują Kierownicy Referatów, którzy realizują zadania swoich komórek bezpośrednio przy pomocy podległych im pracowników. W przypadku nieobecności Kierownika jego obowiązki wykonuje zastępca - wyznaczony przez Kierownika pracownik referatu.
 2. Kierownicy Referatów prowadzą i aktualizują ewidencję aktów prawnych oraz organizują i nadzorują wykonanie określonych w nich zadań w zakresie merytorycznej właściwości.
 3. Kierownicy Referatów odpowiadają przed Burmistrzem za wykonanie zadań określonych dla referatów.
 4. Do zadań i obowiązków kierowników referatów Urzędu należy między innymi:
  1) przestrzeganie dyscypliny i porządku oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  2) analizowanie i dokonywanie oceny wyników pracy oraz okresowych ocen pracy podległych pracowników,
  3) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw Obywateli.
  4) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg, petycji i wniosków w ramach merytorycznej właściwości referatu.
  5) wykonanie zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej i Uchwał Rady Miejskiej.
  6) przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej oraz projektów aktów normatywnych Burmistrza.
  7) opracowywanie założeń do budżetu gminy, zmian i sprawozdań z jego realizacji.
 5. Kierownicy Referatów i samodzielne stanowiska pracy współdziałają z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w tym m.in.:
  1) współpraca z Referatem Spraw Obywatelskich i Obronnych w zakresie realizowanych zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w szczególności udostępnienie informacji i danych niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i analitycznych oraz ich aktualizacja,
  2) współdziałanie w opracowaniu i aktualizacji  planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, gminnego planu zarządzania kryzysowego oraz podejmowanie przedsięwzięć planistyczno- organizacyjnych zapewniających wykonanie przydzielonych zadań,
  3) uczestniczenie w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych.

§ 9

Celem działalności kontrolnej prowadzonej w Urzędzie jest badanie przestrzegania zasad celowości, rzetelności i zgodności z prawem działań podejmowanych przez referaty i jednostki organizacyjne. Kontrolę wewnętrzną sprawują:

 1. Burmistrz i Sekretarz w zakresie całości spraw realizowanych przez Urząd oraz porządku i dyscypliny, zabezpieczenia mienia, a także zabezpieczenia ochrony informacji niejawnych.
 2. Zastępca Burmistrza w stosunku do nadzorowanych referatów w zakresie realizacji zadań oraz porządku i dyscypliny przez podległych pracowników.
 3. Kierownicy Referatów w zakresie realizacji zadań oraz porządku i dyscypliny przez podległych pracowników.
 4. Radca Prawny w zakresie zgodności z prawem wydawanych zarządzeń, projektów umów oraz projektów uchwał Rady.
 5. Skarbnik w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
 6. Dopuszcza się powołania audytora wewnętrznego w zakresie przyznanych mu uprawnień.
 7. Szczegółowe zasady kontroli zarządczej określa regulamin wprowadzony zarządzeniem Burmistrza.

III. Ochrona danych osobowych

§ 10

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ujeździe jest Burmistrz Ujazdu. Za realizację zadań z zakresu zapewnienia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim odpowiada Inspektor Danych Osobowych.

Do zadań IODO należy przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:     

 1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a także przestrzegania zasad w niej określonych,
 3. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,  
 4. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie.

IV. Zasady podpisywania pism

§ 11

 1. Burmistrz podpisuje:
  1) zarządzenia, postanowienia, pełnomocnictwa, regulaminy, okólniki wewnętrzne, itp.
  2) decyzje z zakresu administracji publicznej, do wydawania których w swoim imieniu nie upoważnił pracowników urzędu,
  3) inne pisma, jeśli ich podpisywanie zastrzegł Burmistrz dla siebie.
 2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań i upoważnień, niezastrzeżone do podpisu Burmistrza.
 3. Kierownik USC i jego Zastępca podpisują wydawane we własnym imieniu i pisma pozostające w zakresie ich zadań, niezastrzeżone do podpisu Burmistrza. 
 4. Kierownicy referatów podpisują:
  1) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwienia których zostali upoważnieni przez Burmistrza,
  2) pisma związane z zakresem działania Referatów, niezastrzeżone do podpisu Burmistrza,

V. Zakresy czynności komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 12

Referat Organizacyjno–Gospodarczy

 1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady oraz innych aktów normatywnych wydawanych przez Burmistrza.
 2. Obsługa prawna Urzędu oraz sprawowanie zastępstwa Burmistrza przed sądem i arbitrażem.
 3. Udzielanie pomocy i wyjaśnień pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania.
 4. Prowadzenie sekretariatu urzędu i Burmistrza
 5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
 6. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji.
 7. Współudział w wykonywaniu zadań związanych z wyborami Prezydenckimi, Parlamentarnymi i Samorządowymi oraz Referendum.
 8. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dyscypliny pracy.
 9. Prowadzenie spraw osobowych kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.
 10. Prowadzenie spraw osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych przez Urząd.
 11. Organizacja i obsługa techniczna posiedzeń, narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza, kontakty zagraniczne.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących zarządu i administrowania budynkiem administracyjnym Urzędu.
 13. Załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, zakup materiałów biurowych oraz konserwacja urządzeń biurowych.
 14. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 15. Zaopatrzenie w odzież ochronną i roboczą pracowników obsługi zgodnie z przysługującymi normami.
 16. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.
 17. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż. przez pracowników Urzędu.
 18. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do referatu.
 19. Administrowanie siecią komputerową Urzędu.
 20. Wdrażanie systemów i programów informatycznych.
 21. Planowanie nadzór zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 22. Zapewnienie ochrony przetwarzania danych osobowych.
 23. Przegląd, konserwacja i usuwanie usterek sprzętu komputerowego.
 24. Wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów.
 25. Prowadzenie spraw Biuletynu Informacji Publicznej i współredagowanie strony internetowej Gminy.
 26. Reklamowanie Pracowników oraz Radnych Gminy.
 27. Obsługa Rady.
  1) podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady
  2) wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjną działalnością rady
  3) sporządzanie protokołów z sesji,
  4) prowadzenie rejestru uchwał Rady
  5) przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
  6) prowadzenie ewidencji obecności Radnych na posiedzeniach Komisji Stałych i Sesjach,
  7) przygotowanie i zabezpieczenie terminowego doręczania zawiadomień i materiałów na sesję radnym,
  8) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji (za wyjątkiem komisji Rewizyjnej oraz komicji Skarg, wniosków i petycji),
  9) przekazywanie wniosków i interpelacji Burmistrzowi i czuwanie nad terminowością odpowiedzi
  10) prowadzenie rejestru wniosków Komisji oraz przekazywanie tych wniosków Radzie oraz Burmistrzowi.
  11) przygotowywanie projektu budżetu rady i sporządzanie sprawozdań
  12) wykonywanie innych czynności kancelaryjno – biurowych,
  13) prowadzenie strony bip w zakresie stanowiska pracy.
  14) opracowywanie  protokołów z posiedzeń Komisji (za wyjątkiem komisji Rewizyjnej oraz komisji Skarg, wniosków i petycji),
 28. Obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Gminy i Gminnej Rady Seniorów.
 29. Obsługa organizacyjna samorządów wiejskich i miasta, a w szczególności:
  1) organizowanie wyborów przewodniczących jednostek pomocniczych gminy,
  2) współorganizowanie zebrań samorządów mieszkańców,
  3) udzielanie pomocy organom samorządów mieszkańców w realizacji ich zadań statutowych,
  4) kompletowanie protokołów, uchwał i innych dokumentów samorządów przekazywanych przez Sołtysów,
  5) przekazywanie uchwał i wniosków samorządów właściwym jednostkom do realizacji.
  6) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego,
 30. Współudział w organizacji przeprowadzenia wyborów Prezydenckich, Parlamentarnych, Samorządowych i Referendum.
 31. Promocja Gminy i  bieżąca obsługa Inwestora.
 32. Współpraca z stowarzyszeniami Odnowy Wsi.
 33. Prowadzenie punktu potwierdzania Profilu zaufanego.

§ 13

Referat Inwestycji,  Planowania Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych 

 1. Realizacja spraw związanych z oświetleniem dróg publicznych na terenie gminy, nadzór nad dostawą energii elektrycznej oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń.
 2. Prowadzenie spraw związanych z budową i eksploatacją dróg gminnych i dróg wewnętrznych.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
  1) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych,
  2) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
  3) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
  4) sporządzanie informacji i sprawozdań o drogach publicznych.
 4. Organizacja działań w zakresie wprowadzania oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 5. Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji i remontów na obiektach komunalnych realizowanych przez Burmistrza.
 6. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania,  projektów infrastrukturalnych, a w szczególności:
  1) przygotowanie wniosków aplikacyjnych,
  2) sprawdzenie projektów umów o dofinansowanie projektu oraz przygotowanie dokumentów do ich zawierania,
  3) monitorowanie przebiegu realizacji projektu,
  4) przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji projektów
 7. Współpraca z Organizacjami Odnowy Wsi w zakresie  składania projektów o dofinansowanie.
 8. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

Planowanie przestrzenne

 1. Koordynacja realizacji polityki przestrzennej gminy poprzez przeprowadzanie procedury sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 2. Prowadzenie prac z zakresu sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, w tym sporządzanie projektów stosowanych uchwał,
 3. Nadzór na realizacją ustaleń obowiązkowych planów miejscowych,
 4. Zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu,
 5. Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych,
 6. Prowadzenie ewidencji zatwierdzanych planów i zmian,
 7. Przyjmowanie wniosków do zmian w planie i udzielanie stosownych odpowiedzi,
 8. Przygotowanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 9. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 10. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
 11. Przygotowanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzgodnień planów z gminami ościennymi,
 12. Prowadzenie ewidencji aktów notarialnych,
 13. Ustalanie opłat w drodze decyzji za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy zbyciu nieruchomości przez właściciela.
 14. Prowadzenie prac w zakresie opracowania Gminnego Planu Rewitalizacji.
 15. Prowadzenie zakładki „Inwest in Ujazd” na stronie internetowej gminy.

Ochrona zabytków

 1. Prowadzenie i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków.
 2. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Ochrony Zabytków i jego aktualizacja.
 3. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie rejestracji, utrzymania, zabezpieczenia zabytków, wykopalisk i przedmiotów archeologicznych.
 4. Analiza wniosków o wpis i wykreślenie z Gminnej Ewidencji Zabytków we współpracy z konserwatorem zabytków.
 5. Udzielanie pomocy finansowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 6. Przygotowanie umów w w/w tematyce.
 7. Sprawowanie opieki nad mogiłami zbiorowymi żołnierzy, znajdującymi się na terenie gminy.

§ 14

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 1. Leśnictwo i łowiectwo
  1) Współdziałanie z Zarządcami Obwodów Łowieckich w zakresie gospodarki łowieckiej na terenie gminy.
  2) Sprawowanie nadzoru na gospodarką leśną na gruntach nie stanowiących własności państwa.
 2. Gospodarka Wodna
  1) Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne.
  2) Utrzymanie szczegółowych urządzeń melioracji wodnych własności gminy.
  3) Udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 3. Ochrona Środowiska
  1) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew lub krzewów oraz naliczania kar pieniężnych za usunięcie, zniszczenie lub uszkodzenie drzewa lub krzewu bez wymaganego pozwolenia, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
  2) Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku.
  3) Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i ochroną weterynaryjną.
  4) Nadzór nad utrzymaniem komunalnych terenów zielonych oraz współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
  5) Przeprowadzenie pełnej procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  6) Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska.
  7) Opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
  8) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych płynnych.
  9) Wydawanie opinii na zbieranie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych
  10) Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
  11) Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa ras uznanych za agresywną.
  12) Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych po wystąpieniu klęsk żywiołowych.
 4. Alkohole
  1) Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  2) Prowadzenie nadzoru nad pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 5. Gospodarka nieruchomościami
  1) Ewidencja mienia komunalnego - prowadzenie rejestrów.
  2) Przygotowanie sprawozdań i informacji z obrotu mieniem komunalnym.
  3) Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd, zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami
  4) Wyznaczenie i przygotowanie do sprzedaży gruntów i lokali z zasobów mienia komunalnego.
  5) Zlecanie wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości zbywanych. nabywanych lub zamienianych.
  6) Prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem nieruchomości gruntowej, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  7) Prowadzenie spraw związanych z  oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie, administrowanie.
  8) Opracowanie planu wykorzystania zasobu gminy na okres 3 lat.
  9) Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości (mienia), zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 
  10) Realizacja innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  11) Przeprowadzenie postępowania zakończonego wydaniem decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
  12) Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wraz z projektem uchwały.
  13) Przygotowanie materiałów do ustalenia stawek czynszu regulowanego.
  14) Wydawanie skierowań dotyczących przydziału lub zmiany lokalu mieszkalnego w zasobach gminy.
  15) Prowadzenie spraw związanych z ewidencjami miejscowości, ulic i adresów w Gminie Ujazd.
  16) Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do referatu.
 6. Geodezja i kartografia
  1) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
  2) Przygotowanie projektów decyzji o podziale nieruchomości i rozgraniczeniu nieruchomości.
  3) Przygotowanie decyzji scalenia i ich ponowny podział
  4) Prowadzenie spraw związanych ze zmianą klasyfikacji gruntów.
  5) Przesyłanie ostatecznych decyzji do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu oraz do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.
 7. Zadania zlecone:
  1) Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu lub zachorowaniu na chorobę zakaźną zwierząt oraz podejmowanie odpowiednich działań.
  2) Wyznaczenie biegłych do wyceny zwierząt zabitych lub padłych w związku z chorobą zakaźną.
  3) Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
  4) Prowadzenie spraw związanych z CEIDG.
 8. Realizacja przepisów z zakresu ustawy o usługach turystycznych.
 9. Realizacja przepisów z zakresu Prawo geologiczne i górnicze.
 10. Realizacja przepisów  z zakresu ustawy o lasach.
 11. Prowadzenie sprawa związanych z produkcją roślinną:
  1) Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi
  2) Wydawanie nakazów wykonywania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochrony roślin
  3) Podejmowanie działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami

Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza 

 1. Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, w zakresie wynikającym z zawartego porozumienia pomiędzy gminą Ujazd a WFOŚiGW w Opolu,
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Ujazd na dofinasowanie zadań służących ochronie powietrza,
 3. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i realizacja projektów, programów związanych z zadaniami dotyczącymi poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska.
 4. Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony powietrza
  1) utworzenie gminnego programu ochrony powietrza;
  2) aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych m.in. w Planie gospodarki niskoemisyjnej oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie;
  3) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych;
  4) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;
 5. Realizacja zadań gminy związanych ze spisem źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 6. Opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe.
 7. Współpraca z międzygminnym związkiem „Czysty Region”
 8. Współpraca z Instytucjami, Organizacjami, itp. realizującymi zadania związanie i ochroną powietrza.
 9. Realizacja projektów, programów związanych z dofinansowaniem zadań dotyczących poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska.
 10. Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizacje programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotacje.

§ 15

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Urząd Stanu Cywilnego

 1. Prowadzenie Rejestru instytucji kultury.
 2. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.
 3. Nadzorowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.
 4. Ochrona informacji niejawnych.
 5. Realizacja zadań z zakresu spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego.
 6. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 8. Prowadzenie punktu potwierdzania Profilu zaufanego.

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie cywilnym, konwencjach międzynarodowych, ustawie o zmianie imienia i nazwiska oraz w przepisach o archiwach państwowych im przepisach o statystyce:

 1. Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
  1) występowanie o nadanie numeru pesel,
  2) wydawanie odpisów aktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 2. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych,
 3. Przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na treść aktów urodzeń,
 4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 5. Przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska przed zawarciem związku małżeńskiego,
 6. Wydawanie zaświadczeń:
  1) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  2) o stanie cywilnym,
  3) stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 7. Wykonywanie zadań w zakresie:
  1) wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego,
  2) nanoszenia zmian, uzupełniania, odtwarzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
  3) skracania terminu oczekiwania  na ślub,
  4) dokonywania zapisów w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych wyroków Sądowych, decyzji administracyjnych i oświadczeń osób uprawnionych,
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 9. Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli i ich rejestracja,
 10. Organizacja jubileuszy  pożycia małżeńskiego i rocznic urodzin.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

 1. Obsługa interesantów w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  1) rejestracja danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjno-prawny osób fizycznych,
  2) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  3) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,
 2. Prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji w zakresie ewidencji mieszkańców w formie:
  1) Rejestru Pesel,
  2) Rejestru Mieszkańców,
  3) Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców,
 3. Sporządzanie wymaganych przepisami prawa wykazów mieszkańców (np. kobiet i mężczyzn kończących w danym roku kalendarzowym 18 rok życia; podlegających obowiązkowi szkolnemu),
 4. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców i Rejestru Dowodów Osobistych, Pesel.
 5. Prowadzenie archiwum teczek osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności i spisów wyborców,
 7. Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 8. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów w zakresie sporządzania spisów wyborców,
 9. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu spisu ludności.

Sprawy wojskowe:

 1. Realizacja zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi:
  1) rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej,
  2) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
  3) realizacja wniosków żołnierzy rezerwy o wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych,

Sprawy obronne:

 1. Realizacja zadań ustawowych w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych. Opracowywanie i aktualizowanie planów  w tym zakresie w oparciu  o wytyczne Wojewody, Starosty.
 2. Realizowanie przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych, wykonywanych w ramach przygotowań obronnych gminy, w tym:
  1) przygotowanie i organizowanie akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego,
  2) pracowanie i utrzymanie w aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Ujazd w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  3) organizacja systemu, opracowanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru burmistrza na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
  4) nakładanie świadczeń osobistych rzeczowych na rzecz obrony, prowadzenie i utrzymanie w aktualności planów świadczeń,
  5) organizacja i koordynacja przedsięwzięć w zakresie organizacji i funkcjonowania stanowiska kierowania Burmistrza Ujazdu,
  6) koordynacja działań gminy w ramach realizacji zadań wsparcia państwa-gospodarza, związanych z pobytem i przemieszczaniem wojsk sojuszniczych na administrowanym terenie,
  7) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
  8) opracowanie planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Ujazd na potrzeby obronne państwa.

Obrona cywilna:

 1. Planowanie działalności, koordynowanie przygotowań i realizacji zadań OC na obszarze gminy,
  1) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej,
  2) opracowanie i utrzymanie w stałej aktualizacji planu obrony cywilnej gminy,
  3) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania SWA oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach SWO,
  4) przygotowanie planów ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności na znacznym obszarze,
  5) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności    w zakresie powszechnej samoobrony,
  6) planowanie i organizacja działalności szkoleniowo-popularyzacyjnej OC
  7) organizowanie i koordynowanie szkoleń obrony cywilnej,
  8) prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe:

 1. Organizacja i koordynacja przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego,
  1) opracowanie i aktualizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  2) organizowanie posiedzeń, prowadzenie dokumentacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizacja pracy w sytuacji kryzysowej zespołu,
  3) organizowanie szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego.
  4) podejmowanie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową.

§ 16

Referat Finansowo–Budżetowy

 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 2. Nadzór nad gospodarka finansową Gminy.
 3. Opracowywanie projektów i prognoz finansowych dla Gminy.
 4. Sporządzanie i przedłożenie projektu budżetu Gminy.
 5. Sporządzanie planów finansowych jednostek organizacyjnych.
 6. Weryfikacja planów finansowych jednostek organizacyjnych.
 7. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować zaciąganie zobowiązań pieniężnych.
 8. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy.
 9. Opracowanie zbiorczych, okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych, analiza tych sprawozdań.
 10. Prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego i Gminy.
 11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu i Gminy.
 12. Prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu.
 13. Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i stanowiących dochód Gminy.
 14. Prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie informatycznym.
 15. Prowadzenie spraw dotyczących ulg i zwolnień ustawowych.
 16. Prowadzenie urządzeń księgowych oraz niezbędnych ewidencji do prawidłowej realizacji poboru podatków i opłat.
 17. Prowadzenie postępowań windykacyjnych z zakresu podatków i opłat.
 18. Rozliczanie inkasentów z powierzonych im obowiązków oraz naliczanie prowizji z tytułu pobranych podatków.
 19. Prowadzenie spraw dotyczących ulg i zwolnień ustawowych.
 20. Wystawianie zaświadczeń na wniosek podatników.
 21. Monitorowanie działań z zakresu pomocy publicznej w Gminie wraz z opracowaniem sprawozdań z realizacji tych działań.
 22. Wykonywanie innych zadań związanych z realizacją budżetu a wynikających z przepisów szczególnych (akcyza, pomoc publiczna).
 23. Prowadzenie spraw dotyczących ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 24. Rozliczanie inwentaryzacji.
 25. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej.
 26. Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku, lokat, pożyczek i kredytów.

§ 17

Stanowisko Starszego Inspektora nadzoru Inwestorskiego ds. inwestycji i remontów (symbol IN)

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 2. Przygotowanie i realizacja zadań budżetowych w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego,
 3. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 4. Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach posiadanych uprawnień,
 5. Sprawdzanie kompletności dokumentacji technicznych, 
 6. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych,
 7. Udział w pracach komisji przetargowych
 8. Udział w pracach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem projektów
 9. Merytoryczne przygotowywanie specyfikacji technicznych, projektów umów na roboty budowlane
 10. Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków,
 11. Nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne;
 12. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych,
 13. Udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji;
 14. Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla budynków mienia komunalnego gminy w tym dokonywanie przeglądów rocznych i okresowych.
 15. Obsługa administracyjna Gminy w zakresie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcie robót budowlanych,
 16. Obsługa administracyjna Gminy w zakresie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

VI. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:

§ 18

 1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków na działalność Urzędu należy do kompetencji Burmistrza.
 2. Skargi na działalność Burmistrza przyjmuje Przewodniczący Rady, natomiast rozpatruje Rada.
 3. Wnioski przyjmują Kierownicy Referatów w zakresie merytorycznej właściwości swoich referatów.
 4. Skargę lub wniosek wniesione ustnie przyjmujący winien przyjąć do protokołu. Protokół określa:
  1) miejsce sporządzenia protokołu,
  2) dane wnoszącego skargę lub wniosek,
  3) dane przyjmującego skargę lub wniosek,
  4) treść skargi lub wniosku,
  5) datę,
  6) podpisy wnoszącego i przyjmującego.
 5. W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
  1) Burmistrz – każdy poniedziałek godz. 13:00-16:00
  2) Zastępca, Sekretarz, Kierownicy Referatów – codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 6. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Referat Organizacyjno – Gospodarczy.
 7. Nadzór i koordynację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz.
 8. Informacje udzielane są ustanie, lecz na żądanie strony, jeżeli przemawia za tym jej słuszny interes – również na piśmie. Informacje te nie mogą naruszać przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

VII   Udzielanie informacji publicznej

§ 19

Każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz.902).

 1. Interesantom udziela się informacji na zasadach i w trybie określonym w ustawie, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw.
 2. Podstawowe informacje o działalności organów gminy oraz urzędu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.ujazd.pl oraz na stronie internetowej  www.ujazd.pl.
 3. Udostępnianie informacji następuje:
  a. na wniosek zainteresowanego,
  b. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
 4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później   jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w podanym wyżej terminie podmiot powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 5. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot który jest obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 20

 1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, do pracowników Urzędu mają zastosowanie:
  1) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz jej przepisy wykonawcze;
  2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 2. Zmiana regulaminu następuje w drodze jego uchwalenia.
 3. Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuje Sekretarz.
 4. Regulamin zostaje przekazany Kierownikom referatów celem zapoznania się z nim wszystkich pracowników urzędu.

Zarządzenie Nr 120.5.2023
Burmistrza Ujazdu
z dnia 06 lutego 2023 roku


w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ujeździe

Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2022 r. 559 z zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ujeździe nadanym Zarządzeniem Burmistrza nr 120.30.2022 z dnia  12.12. 2022 roku wprowadzam następujące zmiany:

1. W rozdziale II:

1) w § 5 w akapicie drugim po słowie SIM Opolskie Południe dodaje „Klastra Energii i spółdzielni Energetycznej.”

2. W rozdziale IV:

1) W § 12 pkt 29 otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie zmian związanych z CEDIG.”
2)  W § 12 dodaje się:
- pkt 33 „Realizacja przepisów z zakresu ustawy o usługach turystycznych”,
- pkt 34 „Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń".
3) W § 13 skreśla się punkty 3 – 9 akapitu pierwszego i wprowadza punkty 3-15 w brzmieniu: 
„3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

1) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych,
2) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
3) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego
4) sporządzanie informacji i sprawozdań o drogach publicznych
5) wydawanie zgód na przejazd drogami gminnymi pojazdów ponadnormatywnych

4.Organizacja działań w zakresie wprowadzania oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
5. Planowanie i nadzór nad  zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na ternie Gminy Ujazd
6. Współpraca ze związkiem powiatowo-gminnym „Jedź z nami” w zakresie organizacji i rozliczenia transportu publicznego
7. Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji i remontów na obiektach komunalnych realizowanych przez Burmistrza, w tym inwestycji realizowanych w ramach Klastra Energii i Spółdzielni Energetycznych
8. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, projektów infrastrukturalnych, w tym z Unii Europejskiej a w szczególności:

1) przygotowanie wniosków aplikacyjnych,
2) sprawdzenie projektów umów o dofinansowanie projektu oraz przygotowanie dokumentów do ich zawierania,
3) monitorowanie przebiegu realizacji projektu,
4) przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji projektów

9. Współpraca z Organizacjami Odnowy Wsi w zakresie składania projektów o dofinansowanie.
10. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
11. Współpraca z Subregionem Kędzierzyńsko-Strzeleckim
12. Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
13. Koordynacja zamówienia publicznego na zakup energii dla gminnych jednostek,
14. Koordynacja przy opracowaniu strategii rozwoju gminy
15. Koordynacja przy opracowaniu strategii Subregionu-Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”.

5) W § 14:

 • skreśla się punkt 4
 • w punkcie 5 dodaje podpunkt 17 w brzmieniu ”Współpraca z SIM Południe wynikająca z umowy spółki w zakresie opracowania kryteriów przydziału mieszkań”
 • pkt 10 otrzymuje brzmienie: „Współpraca z Leśnicko-Ujazdowskim Klastrem Energii oraz podmiotami, których Gmina Ujazd jest członkiem, (klastra energii, spółdzielnia energetyczna) w zakresie spraw realizowanych przez referat.” 
 • w punkcie 7 skreśla się ppkt 4),
 • skreśla  się pkt 8.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz stronie biuletynu informacji publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2023 roku.

 

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom