Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Ochrony

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 

 1. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
 2. Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
 3. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Urząd Stanu Cywilnego
 4. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 5. Referat Finansowo-Budżetowy
   
Stanowisko ds. Obsługi Rady

Urząd Miejski, II piętro, tel. 0774048761, e-mail:

Podinspektor Aneta Bednarek 

W/w stanowisko pracy, prowadzi sprawy związane z obsługą organizacyjno – techniczną Rady Miejskiej, Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, obsługą organizacyjno – finansową samorządów wiejskich i miasta, a w szczególności:

 1. Obsługa Rady.
 • zabezpieczenie warunków przeprowadzenia sesji,
 • sporządzanie protokołów z sesji i przekazywanie ich kopii Burmistrzowi,
 • opracowanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady i przekazywanie ich Burmistrzowi,
 • prowadzenie ewidencji Radnych i ich udziału w sesjach,
 • przygotowanie i zabezpieczenie terminowego doręczania zawiadomień i  materiałów na sesję radnym,
 • wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
 • zapewnienie efektywnej realizacji ustaleń podjętych na sesjach,
 • przygotowywanie projektu budżetu rady i sporządzanie sprawozdań,
 • wykonywanie innych czynności kancelaryjno – biurowych,
 • prowadzenie strony bip w zakresie stanowiska pracy.
 1. Obsługa Komisji Rady.
 • wykonywanie w oparciu o upoważnienia Komisji lub Przewodniczącego niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji,
 • przygotowanie lub zebranie materiałów na posiedzenia Komisji,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
 • prowadzenie rejestru wniosków Komisji oraz podejmowanie czynności zabezpieczających realizację tych wniosków oraz innych ustaleń.
 1. Obsługa Samorządów Wiejskich i Miasta.
 • współorganizowanie zebrań samorządów mieszkańców,
 • udzielanie pomocy organom samorządów mieszkańców w realizacji ich zadań statutowych,
 • kompletowanie protokołów, uchwał i innych dokumentów samorządów przekazywanych przez Sołtysów,
 • wdrażanie do realizacji uchwał i wniosków samorządów,
 • obsługa finansowa samorządów mieszkańców w ramach posiadanych przez nie środków finansowych.
 1. Współudział w pracach przygotowawczych do wyborów Prezydenckich, Parlamentarnych, Samorządowych i Referendum.
 2. Realizacja ustawy  Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do stanowiska.
 3. Koordynacja działań związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora

Urząd Miejski, II piętro, tel. 0774048755, e-mail:

Justyna Kandziora

Planowanie przestrzenne

 1. opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. uzgadnianie i opiniowanie projektów planów gmin sąsiednich,
 4. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 5. wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. wnioskowanie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 7. opiniowanie podziału nieruchomości.

Referat Organizacyjno – Gospodarczy (symbol OG)

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 7, tel. 774637037, 774048750, fax 774637081, 774048763, e-mail:

Referatem kieruje Sekretarz Gminy - Danuta Ogaza

Zakres załatwianych spraw:

 1. Przekazywanie aktów normatywnych oraz przepisów prawnych do merytorycznych referatów w celu ich wdrażania i realizacji.
 2. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady oraz innych aktów normatywnych wydawanych przez Burmistrza.
 3. Obsługa prawna Urzędu oraz sprawowanie zastępstwa Burmistrza przed sądem i arbitrażem.
 4. Udzielanie pomocy i wyjaśnień pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania.
 5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
 6. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków Obywateli.
 7. Współudział w wykonywaniu zadań związanych z wyborami Prezydenckimi, Parlamentarnymi i Samorządowymi oraz Referendum.
 8. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dyscypliny pracy.
 9. Prowadzenie spraw osobowych kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.
 10. Prowadzenie spraw osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych przez Urząd.
 11. Organizacja i obsługa techniczna posiedzeń, narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza.
 12. Prowadzenie sekretariatu Burmistrza.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących zarządu i administrowania budynkiem administracyjnym Urzędu.
 14. Załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, zakup materiałów biurowych oraz konserwacja urządzeń biurowych.
 15. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 16. Zaopatrzenie w odzież ochronną i roboczą pracowników obsługi oraz środki czystości zgodnie z przysługującymi normami.
 17. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.
 18. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż. przez pracowników Urzędu.
 19. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do referatu.
   

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych (symbol GT)

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 3, tel. 774048757, 774048758, e-mail:
Kierownik Referatu Katarzyna Tomczyk

 1. Koordynacja Gminnych programów o których mowa w/w ustawach.
 2. Realizacja spraw związanych z oświetleniem dróg publicznych na terenie gminy, nadzór nad dostawą energii elektrycznej oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń.
 3. Prowadzenie spraw związanych z budową i eksploatacją dróg gminnych i dróg wewnętrznych.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
 • wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań o drogach publicznych.
 1. Organizacja działań w zakresie wprowadzania oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 2. Prowadzenie spraw związanych z działaniem społecznych komitetów budowy.
 3. Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji i remontów komunalnych realizowanych przez Burmistrza, począwszy od ogłoszenie przetargu na prace projektowe aż do końcowego rozliczenia inwestycji.
 4. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, projektów infrastrukturalnych, a w szczególności:
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych,
 • sprawdzenie projektów umów o dofinansowanie projektu oraz przygotowanie dokumentów do ich zawierania,
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektu,
 • przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji projektów,
 1. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Urząd Stanu Cywilnego (symbol SO i USC)

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 4 i 5, tel. 774048759, 774048760, e-mail: ,
Kierownik Referatu i Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Muskała
 

 1. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie rejestracji, utrzymania i zabezpieczania zabytków, wykopalisk lub przedmiotów archeologicznych.
 2. Współdziałanie w tworzeniu placówek upowszechniania kultury oraz prowadzenie ich ewidencji.
 3. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
 4. Nadzorowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.
 5. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 6. Realizacja przepisów wynikających z ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie Gminy, określonych w art. 19 i 20 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Zadania zlecone:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa.
 2. Sporządzanie aktów małżeństwa.
 3. Prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków, wystawianie odpisów i zaświadczeń.
 4. Sporządzanie archiwum ksiąg stanu cywilnego.
 5. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.
 6. Przygotowanie decyzji przewidzianych w ustawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
 7. Wydawanie oświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 8. Przyjmowanie od duchownego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa.
 9. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wyborze nazwiska, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej, zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, zawiadomienie o urodzeniu dziecka, zmianie stanu cywilnego, zgonie.
 11. Przygotowanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania.
 12. Wydawanie dokumentów tożsamości.
 13. Realizacja zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
 14. Realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych.
 15. Realizacja zadań ustawowych w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych. Opracowywanie planów  obrony w oparciu o wytyczne Wojewody, Starosty.
 16. Nakładanie świadczeń na rzecz obrony.
 17. Tworzenie formacji obrony cywilnej.
 18. Opracowywanie planów obrony cywilnej miasta i gminy oraz ich realizacja.
 19. Sprawowanie opieki nad mogiłami zbiorowymi żołnierzy, znajdującymi się na terenie gminy.

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (symbol RG)

Urząd Miejski, II piętro tel. 774048754, email:
Kierownik Referatu Iwona Warzecha

I. Leśnictwo i łowiectwo 

 1. Współdziałanie z Zarządcami Obwodów Łowieckich w zakresie gospodarki łowieckiej na terenie gminy. 
 2. Sprawowanie nadzoru na gospodarką leśną na gruntach nie stanowiących własności państwa. 

II. Produkcja roślina 

 1. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
 2. Wydawanie nakazów wykonywania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochrony roślin.
 3. Podejmowanie działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami. 

III. Gospodarka Wodna

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne.
 2. Utrzymanie szczegółowych urządzeń melioracji wodnych własności gminy.
 3. Udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Ochrona Środowiska

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew lub krzewów oraz naliczania kar pieniężnych za usunięcie, zniszczenie lub uszkodzenie drzewa lub krzewu bez wymaganego pozwolenia, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. 
 2. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku. 
 3. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i ochroną weterynaryjną. 
 4. Nadzór nad utrzymaniem komunalnych terenów zielonych oraz współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe. 
 5. Przeprowadzenie pełnej procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 6. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska. 
 7. Opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
 8. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych płynnych. 
 9. Wydawanie opinii na zbieranie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych. 
 10. Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 
 11. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa ras uznanych za agresywną. 
 12. Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych po wystąpieniu klęsk żywiołowych. 

V. Gospodarka nieruchomościami 

 1. Ewidencja mienia komunalnego - prowadzenie rejestrów. 
 2. Przygotowanie sprawozdań i informacji z obrotu mieniem komunalnym. 
 3. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd, zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami 
 4. Wyznaczenie i przygotowanie do sprzedaży gruntów i lokali z zasobów mienia komunalnego. 
 5. Zlecanie wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości zbywanych, nabywanych lub zamienianych. 
 6. Prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem nieruchomości gruntowej, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 
 7. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie, administrowanie. 
 8. Opracowanie planu wykorzystania zasobu gminy na okres 3 lat. 
 9. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości (mienia), zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 
 10. Realizacja innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
 11. Przeprowadzenie postępowania zakończonego wydaniem decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 
 12. Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wraz z projektem uchwały. 
 13. Przygotowanie materiałów do ustalenia stawek czynszu regulowanego. 
 14. Wydawanie skierowań dotyczących przydziału lub zmiany lokalu mieszkalnego w zasobach gminy. 
 15. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjami miejscowości, ulic i adresów w Gminie Ujazd. 
 16. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do referatu. 

VI. Geodezja i kartografia 

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości.
 2. Przygotowanie projektów decyzji o podziale nieruchomości i rozgraniczeniu nieruchomości. 
 3. Przygotowanie decyzji scalenia i ich ponowny podział. 
 4. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą klasyfikacji gruntów. 
 5. Przesyłanie ostatecznych decyzji do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu oraz do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. 

VII. Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza 

 1. Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, w zakresie wynikającym z zawartego porozumienia pomiędzy gminą Ujazd a WFOŚiGW w Opolu.
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Ujazd na dofinasowanie zadań służących ochronie powietrza. 
 3. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i realizacja projektów, programów związanych z zadaniami dotyczącymi poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. 
 4. Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony powietrza: 
  1) utworzenie gminnego programu ochrony powietrza; 
  2) aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych m.in. w Planie gospodarki niskoemisyjnej oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie; 
  3) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych; 
  4) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego; 
 5. Realizacja zadań gminy związanych ze spisem źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
 6. Opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe. 
 7. Współpraca z międzygminnym związkiem „Czysty Region”. 
 8. Współpraca z Instytucjami, Organizacjami, itp. realizującymi zadania związanie i ochroną powietrza. 
 9. Realizacja projektów, programów związanych z dofinansowaniem zadań dotyczących poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. 
 10. Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizacje programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotacje. 

VIII. Realizacja przepisów z zakresu Prawo geologiczne i górnicze.

IX. Realizacja przepisów z zakresu ustawy o lasach.

X. Zadania zlecone

 1. Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu lub zachorowaniu na chorobę zakaźną zwierząt oraz podejmowanie odpowiednich działań. 
 2. Wyznaczenie biegłych do wyceny zwierząt zabitych lub padłych w związku z chorobą zakaźną. 
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Referat Finansowo – Budżetowy (symbol FN)

Urząd Miejski, I piętro, pokój Nr 10 i 12, tel. 0774048751, 774048752, 774048753, e-mail:
Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu Longina Napieracz
 

 1. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, uchwał zmieniających budżet.
 2. Opracowanie układu wykonawczego, zarządzeń zmieniających budżet.
 3. Realizacja budżetu – prowadzenie analiz dochodów i wydatków, sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej, syntetycznej i analitycznej budżetu Gminy, Urzędu Miejskiego, GFOŚ i GW, ZFŚS.
 5. Prowadzenie ewidencji syntetycznej rzeczowych składników majątkowych Gminy.
 6. Obsługa finansowo – księgowa wydatków budżetu Urzędu i Budżetu gminy.
 7. Sporządzanie sprawozdań  budżetowych  wynikających z przepisów szczególnych.
 8. Wykonywanie innych zadań związanych z wykonywaniem budżetu a wynikających z przepisów szczególnych.( akcyza, pomoc publiczna).
 9. Naliczanie i windykacja podatków i opłat lokalnych w tym rozpatrywanie wniosków o umorzenie lub prolongatę terminu płatności podatków i opłat.
 10. Prowadzenie księgowości podatkowej.
 11. Prowadzenie egzekucji zaległości podatkowych.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów podatkowych.
 13. Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku o oraz lokat i kredytów.
 14. Rozliczanie zbiorowych wpłat inkasentów i naliczanie prowizji.
 15. Przygotowywanie decyzji i zaświadczeń związanych z zobowiązaniami podatkowymi.
 16. Prowadzenie ewidencji płacowo – kadrowej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 17. Prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, MGODzK.