Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Komórki organizacyjne

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 

 1. Stanowisko Pracy do Obsługi Samorządu Gminnego
 2. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
 3. Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
 4. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Urząd Stanu Cywilnego
 5. Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
 6. Referat Finansowo-Budżetowy
   
Stanowisko Pracy Do Obsługi Samorządu Gminnego (symbol RM)

Urząd Miejski, parter, pokój nr 1, tel. (077) 4048761

Podinspektor Monika Krahl

W/w stanowisko pracy, prowadzi sprawy związane z obsługą organizacyjno – techniczną Rady Miejskiej, Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, obsługą organizacyjno – finansową samorządów wiejskich i miasta, a w szczególności:

 1. Obsługa Rady.
 • zabezpieczenie warunków przeprowadzenia sesji,
 • sporządzanie protokołów z sesji i przekazywanie ich kopii Burmistrzowi,
 • opracowanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady i przekazywanie ich Burmistrzowi,
 • prowadzenie ewidencji Radnych i ich udziału w sesjach,
 • przygotowanie i zabezpieczenie terminowego doręczania zawiadomień i  materiałów na sesję radnym,
 • wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
 • zapewnienie efektywnej realizacji ustaleń podjętych na sesjach,
 • przygotowywanie projektu budżetu rady i sporządzanie sprawozdań,
 • wykonywanie innych czynności kancelaryjno – biurowych,
 • prowadzenie strony bip w zakresie stanowiska pracy.
 1. Obsługa Komisji Rady.
 • wykonywanie w oparciu o upoważnienia Komisji lub Przewodniczącego niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji,
 • przygotowanie lub zebranie materiałów na posiedzenia Komisji,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
 • prowadzenie rejestru wniosków Komisji oraz podejmowanie czynności zabezpieczających realizację tych wniosków oraz innych ustaleń.
 1. Obsługa Samorządów Wiejskich i Miasta.
 • współorganizowanie zebrań samorządów mieszkańców,
 • udzielanie pomocy organom samorządów mieszkańców w realizacji ich zadań statutowych,
 • kompletowanie protokołów, uchwał i innych dokumentów samorządów przekazywanych przez Sołtysów,
 • wdrażanie do realizacji uchwał i wniosków samorządów,
 • obsługa finansowa samorządów mieszkańców w ramach posiadanych przez nie środków finansowych.
 1. Współudział w pracach przygotowawczych do wyborów Prezydenckich, Parlamentarnych, Samorządowych i Referendum.
 2. Realizacja ustawy  Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do stanowiska.
 3. Koordynacja działań związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.

Referat Organizacyjno – Gospodarczy (symbol OG)

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 7, tel. (077)4637037, 4048750, fax (077) 4637081, 4048763, e-mail: umig@ujazd.pl

Referatem kieruje Sekretarz Gminy - Roman Więcek

Zakres załatwianych spraw:

 1. Przekazywanie aktów normatywnych oraz przepisów prawnych do merytorycznych referatów w celu ich wdrażania i realizacji.
 2. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady oraz innych aktów normatywnych wydawanych przez Burmistrza.
 3. Obsługa prawna Urzędu oraz sprawowanie zastępstwa Burmistrza przed sądem i arbitrażem.
 4. Udzielanie pomocy i wyjaśnień pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania.
 5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
 6. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków Obywateli.
 7. Współudział w wykonywaniu zadań związanych z wyborami Prezydenckimi, Parlamentarnymi i Samorządowymi oraz Referendum.
 8. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dyscypliny pracy.
 9. Prowadzenie spraw osobowych kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.
 10. Prowadzenie spraw osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych przez Urząd.
 11. Organizacja i obsługa techniczna posiedzeń, narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza.
 12. Prowadzenie sekretariatu Burmistrza.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących zarządu i administrowania budynkiem administracyjnym Urzędu.
 14. Załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, zakup materiałów biurowych oraz konserwacja urządzeń biurowych.
 15. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 16. Zaopatrzenie w odzież ochronną i roboczą pracowników obsługi oraz środki czystości zgodnie z przysługującymi normami.
 17. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.
 18. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż. przez pracowników Urzędu.
 19. Realizacja ustawy  Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do referatu.
   

Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych (symbol GT)

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 3, tel. (077) 4048757, 4048758
Kierownik Referatu Katarzyna Tomczyk

 1. Koordynacja Gminnych programów o których mowa w/w ustawach.
 2. Realizacja spraw związanych z oświetleniem dróg publicznych na terenie gminy, nadzór nad dostawą energii elektrycznej oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń.
 3. Prowadzenie spraw związanych z budową i eksploatacją dróg gminnych i dróg wewnętrznych.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
 • wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań o drogach publicznych.
 1. Organizacja działań w zakresie wprowadzania oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 2. Prowadzenie spraw związanych z działaniem społecznych komitetów budowy.
 3. Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji i remontów komunalnych realizowanych przez Burmistrza, począwszy od ogłoszenie przetargu na prace projektowe aż do końcowego rozliczenia inwestycji.
 4. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, projektów infrastrukturalnych, a w szczególności:
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych,
 • sprawdzenie projektów umów o dofinansowanie projektu oraz przygotowanie dokumentów do ich zawierania,
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektu,
 • przygotowanie sprawozdań i raportów z realizacji projektów,
 1. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Urząd Stanu Cywilnego (symbol SO i USC)

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 4 i 5, tel. (077) 4048759, 4048760,
Kierownik Referatu i Urzędu Stanu Cywilnego Irena Tiszbierek
 

 1. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie rejestracji, utrzymania i zabezpieczania zabytków, wykopalisk lub przedmiotów archeologicznych.
 2. Współdziałanie w tworzeniu placówek upowszechniania kultury oraz prowadzenie ich ewidencji.
 3. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
 4. Nadzorowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.
 5. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 6. Realizacja przepisów wynikających z ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie Gminy, określonych w art. 19 i 20 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Zadania zlecone:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa.
 2. Sporządzanie aktów małżeństwa.
 3. Prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków, wystawianie odpisów i zaświadczeń.
 4. Sporządzanie archiwum ksiąg stanu cywilnego.
 5. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.
 6. Przygotowanie decyzji przewidzianych w ustawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
 7. Wydawanie oświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 8. Przyjmowanie od duchownego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa.
 9. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wyborze nazwiska, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej, zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, zawiadomienie o urodzeniu dziecka, zmianie stanu cywilnego, zgonie.
 11. Przygotowanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania.
 12. Wydawanie dokumentów tożsamości.
 13. Realizacja zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
 14. Realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych.
 15. Realizacja zadań ustawowych w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych. Opracowywanie planów  obrony w oparciu o wytyczne Wojewody, Starosty.
 16. Nakładanie świadczeń na rzecz obrony.
 17. Tworzenie formacji obrony cywilnej.
 18. Opracowywanie planów obrony cywilnej miasta i gminy oraz ich realizacja.
 19. Sprawowanie opieki nad mogiłami zbiorowymi żołnierzy, znajdującymi się na terenie gminy.

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej (symbol RG)

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 11, tel. (077) 4048754, 4048755,  4048756
Kierownik Referatu Monika Jastrzembska

Leśnictwo

 1. Współdziałanie z Zarządcami Obwodów Łowieckich w zakresie gospodarki łowieckiej na terenie gminy.
 2. Sprawowanie nadzoru na gospodarką leśną na gruntach nie stanowiących własności państwa.

Gospodarka Wodna

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne.
 2. Utrzymanie szczegółowych urządzeń melioracji wodnych własności gminy.

Planowanie przestrzenne

 1. opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. uzgadnianie i opiniowanie projektów planów gmin sąsiednich,
 4. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 5. wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. wnioskowanie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 7. opiniowanie podziału nieruchomości.

Ochrona Środowiska

 1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz nakładanie kar za samowolne usunięcie.
 2. Opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd m. in. organizacja zasad odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.
 3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych płynnych i stałych od właścicieli nieruchomości.
 4. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku.
 5. Organizacja wyłapywania bezdomnych zwierząt.
 6. Nadzór nad utrzymaniem komunalnych terenów zielonych.
 7. Wydawanie opinii na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.
 8. Przeprowadzenie pełnej procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 9. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 10. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 11. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa ras uznanych za agresywną.
 12. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie rozporządzeń wydawanych w wyniku wystąpienia klęsk.

Alkohole

 1. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 2. Prowadzenie nadzoru nad pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Gospodarka nieruchomościami

 1. Ewidencja mienia komunalnego-prowadzenie rejestrów.
 2. Przygotowanie sprawozdań i informacji z obrotu mieniem komunalnym.
 3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej nabywania nieruchomości na rzecz gminy.
 4. Wyznaczenie i przygotowanie do sprzedaży gruntów z zasobów mienia komunalnego.
 5. Zlecanie wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości sprzedawanych, nabywanych lub zamienianych.
 6. Organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości.
 7. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 8. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oddania nieruchomości w trwały zarząd.
 9. Przygotowanie decyzji dotyczących podziału geodezyjnego, rozgraniczenia oraz łączenia nieruchomości.
 10. Opracowanie planu wykorzystania zasobu gminy na okres 3 lat wraz z prognozą poziomu wydatków, dochodów i aktualizacji opłat.
 11. Realizacja innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 12. Przeprowadzenie postępowania zakończonego wydaniem decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 13. Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – renta planistyczna.
 14. Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wraz z projektem uchwały.
 15. Przygotowanie materiałów do ustalenia stawek czynszu regulowanego.
 16. Wydawanie skierowań dotyczących przydziału lub zmiany lokalu mieszkalnego w zasobach gminy.
 17. Przygotowanie dokumentacji w sprawie nazewnictwa ulic i numeracji budynków.
 18. Przygotowanie decyzji dotyczących przydzielenia, zmiany, wstrzymania i odmowy dodatku mieszkaniowego.
 19. Przygotowanie miesięcznych zestawień dodatków mieszkaniowych.
 20. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie spraw należących do referatu.
 21. Przygotowanie ofert inwestycyjnych i bieżąca obsługa inwestorów.
 22. Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 23. Realizacja wniosków Rady Miejskiej w Ujeździe i Komisji Rady.
 24. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

Zadania zlecone:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu lub zachorowaniu na chorobę zakaźną zwierząt oraz podejmowanie odpowiednich działań.
 2. Wyznaczenie biegłych do wyceny zwierząt zabitych lub padłych w związku z chorobą zakaźną.
 3. Podejmowanie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
   

Referat Finansowo – Budżetowy (symbol FN)

Urząd Miejski, I piętro, pokój Nr 10 i 12, tel. ( 077) 4048751, 4048752, 4048753
Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu Longina Napieracz
 

 1. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, uchwał zmieniających budżet.
 2. Opracowanie układu wykonawczego, zarządzeń zmieniających budżet.
 3. Realizacja budżetu – prowadzenie analiz dochodów i wydatków, sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej, syntetycznej i analitycznej budżetu Gminy, Urzędu Miejskiego, GFOŚ i GW, ZFŚS.
 5. Prowadzenie ewidencji syntetycznej rzeczowych składników majątkowych Gminy.
 6. Obsługa finansowo – księgowa wydatków budżetu Urzędu i Budżetu gminy.
 7. Sporządzanie sprawozdań  budżetowych  wynikających z przepisów szczególnych.
 8. Wykonywanie innych zadań związanych z wykonywaniem budżetu a wynikających z przepisów szczególnych.( akcyza, pomoc publiczna).
 9. Naliczanie i windykacja podatków i opłat lokalnych w tym rozpatrywanie wniosków o umorzenie lub prolongatę terminu płatności podatków i opłat.
 10. Prowadzenie księgowości podatkowej.
 11. Prowadzenie egzekucji zaległości podatkowych.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów podatkowych.
 13. Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku o oraz lokat i kredytów.
 14. Rozliczanie zbiorowych wpłat inkasentów i naliczanie prowizji.
 15. Przygotowywanie decyzji i zaświadczeń związanych z zobowiązaniami podatkowymi.
 16. Prowadzenie ewidencji płacowo – kadrowej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 17. Prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, MGODzK.
    
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:04
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  04-12-2018 14:47
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 3279
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×