Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Finansowo-Budżetowy
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 52
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów, budynków, wartości budowli zgłaszanych do opodatkowania, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zawiadomienie o zakończeniu budowy, rozbiórki powierzchni zgłaszanych do opodatkowania,
 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Podanie o udzielenie ulgi podatkowej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej,
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis lub informacji o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne.

Wniosek o wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych, o stanie majątkowym):

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe, Finansowo-Budżetowy – pokój nr 11, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Opłaty:

 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń,
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • 5 zł od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

Termin załatwienia sprawy:

Brak

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, w tym pierwsza rata do 31 stycznia każdego roku.

Wpłat należy dokonywać w Kasie Urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Kasa tutejszego Urzędu czynna jest: pon. 8:00-15:00, wt-czw. 7:30-14:30, pt. 7:00-12:30.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.)

Dokumenty:

PDFFN_01_2010-1.pdf (20,01KB) - Podanie o wydanie zaświadczenia
PDF   Uchwała Nr LII.340.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie zwolnień z.pdf (165,64KB) - Uchwała Rady Miejskiej o zwolnieniach z podatku od nieruchomiści.
http://bip.ujazd.pl/5937/1526/uchwala-nr-lxiv4292023-rady-miejskiej-w-ujezdzie-z-dnia-30-10-2023.html - Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Podmiot udostępniający: Referat Finansowo-Budżetowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-08