Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

PP.6720.17.2021                                                                                                                                                            Ujazd, dnia 22 lutego 2022 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE
 o przystąpieniu do sporządzania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 741 z późn. zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe Uchwały nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;
  2. tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;
  3. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ;
  4. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art.40, art. 46 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam także o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd oraz informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczona została Uchwała nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm.) uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: .

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

Niniejsze ogłoszenie ukazało się w dniu 22 lutego 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń w Ujeździe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w Tygodniku „Strzelec Opolski”.

 

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

 


Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Ujazdu, którego siedzibą jest Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, tel. 77 463 70 37, .W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuje, że:

  1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizację przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
  3. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.ujazd.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

 

Załączniki : 

Uchwała  nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

PDFPrzystapienie.pdf (658,54KB)

Wniosek do studium

DOC6_Wniosek_studium.doc (38,50KB)