Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach

Ujazd, dnia 28 lutego 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389), Burmistrz Ujazdu podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach, do którego sporządzania przystąpiono Uchwałą Nr XXXIV.231.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja jego postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

Burmistrz Ujazdu sporządził uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, a następnie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o uzgodnienie możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach.

 W odpowiedzi na złożony wniosek:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 12 stycznia 2022 r. (znak WOOŚ.411.3.33.2021.MO) uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu planu,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich pismem z dnia
    21 grudnia 2021 r. (znak NZ.9022.1.19.2021.AS) uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu planu.

Biorąc pod uwagę otrzymane uzgodnienia oraz uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach o których mowa w art. 49 ustawy, Burmistrz Ujazdu uznaje, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach.

Celem opracowania planu jest umożliwienie budowy remizy ochotniczej straży pożarnej we wsi Niezdrowice. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie, na którym zlokalizowany jest Wiejski Dom Kultury oraz Dom Dziennego Pobytu dla seniorów.

Zapisy planowane do wprowadzenia w projekcie planu miejscowego stanowią niewielką modyfikację obowiązującego już dokumentu i nie wpłyną w istotny sposób na zmianę rodzaju oraz skalę oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg i częstotliwość oddziaływań w wyniku wprowadzonych zmian pozostanie na tym samym poziomie, jak w przypadku przyjętego już dokumentu. Ze względu na niewielki zakres wprowadzanych zmian, a tym samym niewielki wzrost zakresu prac budowlanych oraz charakter przedsięwzięć, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym także na zdrowie ludzi.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z dokumentacją sprawy oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o uwarunkowaniach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławiecicka 19, 47-143 Ujazd, w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Katarzyna Tomczyk