Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd

Ujazd, dnia 14 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),  w związku z Uchwałą Nr XXXVIII.249.2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 21 listopada do 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 47-143 Ujazd ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ujazd.pl w zakładce: Akty prawne /Gospodarka przestrzenna.

Obszar objęty planem składa się z dwóch terenów położonych w granicach miasta Ujazd, w tym terenu nr 1 zlokalizowanego w rejonie zalewu Ujazd oraz terenu nr 2 stanowiącego działkę ewidencyjną nr 2323, wyznaczonych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do uchwały.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.11.2023 r. o godz. 1500 w Sali Narad na II piętrze Urzędu Miejskiego w Ujeździe. W trakcie dyskusji zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Ujazdu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2023r. Uwagi złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Uwagi mogą być wnoszone w następujący sposób:

  1. w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd,
  2. w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: umig@ujazd.pl, z podaniem w tytule: „uwaga do mpzp Ujazd”.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ujazd reprezentowana przez Burmistrza Ujazdu. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd www.bip.ujazd.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Ujazdu danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informuję, że prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych
jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu
i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu miejscowego na środowisko mogą składać uwagi i wnioski w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom

PDFUCHWAŁA mpzp fragmentów miasta Ujazd.pdf (227,83KB)
PDFRysunek mpzp fragmentów miasta Ujazd - zał. 1.pdf (953,86KB)
PDFRysunek mpzp fragmentów miasta Ujazd - zał. 2.pdf (534,35KB)
PDFUzasadnienie do mpzp Ujazd zalew.pdf (209,45KB)
PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd.pdf (1,56MB)
JPEGPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO stan istniejący - teren 1.jpeg (131,98KB)
JPEGPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO stan istniejący - teren 2.jpeg (115,64KB)
JPEGPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO stan prognozowany - teren 1.jpeg (185,86KB)
JPEGPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO stan prognozowany - teren 2.jpeg (142,65KB)