Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

Ujazd, dnia 21.11.2023r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz w związku  z uchwałą nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujedzie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 listopada 2023 r. do 18 grudnia 2023 r. od poniedziałku do piątku w budynku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy urzędu. Projekt zostanie także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. w Sali Posiedzeń (parter) Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2024 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd w siedzibie Urzędu Miejskiego. Do niniejszej dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2024 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie ukazało się 21 listopada 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń w Ujeździe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w Tygodniku „Strzelec Opolski”.

Burmistrz Ujazdu

                                                                                            Hubert Ibrom

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych obowiązują przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Pełna informacja na temat obowiązujących wytycznych dostępna jest w formie elektronicznej przy niniejszym ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe http://bip.ujazd.pl/.

PDFObwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.pdf (205,81KB)
PDFUwaga do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.pdf (616,98KB)
PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd – zmiana nr 1 tekst ujednolicony.pdf (11,59MB)
JPEGStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd – zmiana nr 1 - Rysunek nr 1.jpeg (296,13KB)
JPEGStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd – zmiana nr 1 - Rysunek nr 2.jpeg (334,24KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.pdf (3,27MB)
JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd - Załacznik nr 1.jpeg (188,72KB)
JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd Załącznik nr 2.jpeg (187,73KB)