Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd

Ujazd, dnia 19 grudnia 2023 r.

 

GT.6721.9.2023

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały nr LXIII.423.2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obszaru objętego zmianą planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2024 roku.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@ujazd.pl (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres: Burmistrz Ujazdu, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd z podaniem imienia i nazwiska (osoba fizyczna lub prawna) lub nazwy jednostki organizacyjnej (nieposiadającej osobowości prawnej) i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Z dostępną dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd, jest Burmistrz Ujazdu, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd. Informacja na temat zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych, w związku z ich przetwarzaniem, dostępna jest na stronie internetowej – BIP Urzędu Miejskiego w Ujeździe pod adresem bip.ujaz.pl w zakładce Polityka Prywatności oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 8a upzp w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Ujazdu danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia aktu planistycznego, prawo dostępu do informacji o źródle pochodzenia danych osobowych osoby fizycznej, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g ww. rozporządzenia, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

PDFUchwała Nr LXIII.423.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd.pdf (1,19MB)
PDFZalacznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII.423.2023.pdf (293,85KB)
PDFZalacznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII.423.2023.pdf (217,40KB)
PDFZalacznik nr 3 do Uchwały Nr LXIII.423.2023.pdf (275,10KB)
XMLAPP-1 zmiana mpzp Ujazd.xml (6,33KB)