Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz w związku z Uchwałą Nr LVII.393.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

które odbędzie się w dniach od 30 kwietnia do 24 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławiecicka 19, 47-143 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ujazd.pl (w zakładce: Menu BIP/Akty prawne/Gospodarka przestrzenna).

Obszar objęty zmianą planu stanowią części działek ewidencyjnych nr 1194 i 1195/2 obręb Ujazd, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do uchwały

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 15:00 w Sali Narad na II piętrze Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd. W trakcie dyskusji zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Ujazdu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2024 r. Uwagi złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Uwagi mogą być wnoszone w następujący sposób:

  1. w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd,
  2. w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail:  .

Informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Ujazdu. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd https://bip.ujazd.pl w zakładce: ochrona danych osobowych oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Ujazdu danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice, zainteresowanym udziałem w postępowaniu służy prawo do zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest dostępna w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Zainteresowani mogą także składać uwagi i wnioski w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

PDFUchwała zmiana mpzp Ujazd oraz wsi Niezdrowice.pdf (241,75KB)
PDFRysunek zmiany mpzp Ujazd oraz wsi Niezdrowice - zał. 1.pdf (1 014,85KB)
PDFUzasadnienie do zmiany mpzp Ujazd oraz wsi Niezdrowice.pdf (197,36KB)
PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiana mpzp Ujazd oraz wsi Niezdrowice.pdf (1,89MB)
JPEGPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO stan istniejący - zał. 1.jpeg (209,06KB)
JPEGPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO stan prognozowany - zał. 2.jpeg (194,20KB)