Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.14.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz § 3 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 października 2019 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: § 2. 1. Ustala się miesięczne diety dla radnych w następujących wysokościach: 1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe w wysokości 2025,00 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych 00/100), 2) dla wiceprzewodniczącego Rady oraz dla przewodniczącego Komisji Stałej w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) 00/100, 3) dla pozostałych Radnych w wysokości 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) . ”;
§ 2. Wysokości diet określone w §1 mają zastosowanie do ustalania wysokości diet naliczanych od dnia 1 czerwca 2024 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.14.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024 zmieniająca uchwałę w?sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w?Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf (209,54KB)