Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.21.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024

Na podstawie art. 98 ust. 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) w związku z art. 3 § 2 pkt 7 i art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejszym postanawia się wnieść skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 14 maja 2024 r. stwierdzające częściową nieważność uchwały LXXI.483.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Zimna Wódka w części obejmującej §1 pkt 1.
§ 2. Niniejszym udziela się radcy prawnemu Leszkowi Dulęba, wpisanemu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-893/09, pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Rady Miejskiej w Ujeździe skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego wskazane w § 1 – a także do występowania w tej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w Biuletynie Informacji Publicznej, a także doręczeniu pełnomocnikowi ustanowionemu w § 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.21.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z?dnia 14?maja 2024?r. stwierdzające częściową nieważność uchwały nr LXXI.483.2024 Rady Miejskiej w?Uje. w?spraw.pdf (217,35KB)