Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Ujazd na 2009 rok

                                                                                                                   

Uchwała Nr XXIX/166 /2008
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 19 grudnia 2008 roku
 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2009  rok
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008 roku Nr 180 poz.1111); art.165,166,173, 175,176,181 ust.1, 184 ust., 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku  Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984 z 2008 roku Nr 180 poz.1112)  Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje;
 
 
§ 1
 
Uchwala się budżet gminy Ujazd na okres roku kalendarzowego 2009
 
§ 2
 
Uchwala się dochody budżetu w wysokości 16 523 202 zł,
w tym:
-         dochody majątkowe - 893 000 zł
-         dochody bieżące w kwocie - 15 630 202 zł,
 
zgodnie z załącznikami Nr 1  do niniejszej Uchwały
 
§ 3
 
Uchwala się wydatki budżetu w wysokości   24 066 219 zł
W tym:
 
Wydatki bieżące w kwocie 13 423 547 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 7 235 082 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 153 832 zł
- dotacje - 796 925 zł
- pozostałe wydatki - 5 237 708  zł
 
Wydatki majątkowe w kwocie 10 642 672 zł
- dotacje - 240 000 zł
- pozostałe wydatki - 10 402 672 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
 
 
§ 4
 
Deficyt budżetu gminy w kwocie 7 543 017 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 043 017 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 500 000 zł
 
§ 5
 
Uchwala się przychody budżetu w kwocie 7 543 017 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 
§ 6
 
Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4, wykaz inwestycji do realizacji w roku budżetowym określa załącznik Nr 5.
 
§ 7
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
- przychody - 1 373 300 zł
- wydatki      - 1 373 300 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 8
 
Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
- dochody - 116 700 zł
- wydatki - 116 700 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 9
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnejzgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 10
 
Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:
- dochody 1 292 552 zł
- wydatki 1 292 552 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6, 7
 
§ 11
 
Uchwala się wydatki z tytułu udzielanych dotacji w kwocie: 1 036 925 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
 
 
§ 12
 
Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki
irozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 70 000 zł,
w tym:
- na realizację gminnego programu profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych
   w kwocie 55 000 zł
- na realizację zadań określonych w gminnym programem przeciwdziałania narkomanii
   w kwocie 15 000 zł                                                           
 
§ 13
 
Tworzy się rezerwę celową w kwocie 40 000 zł, w tym: 30 000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem, 10 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 
§ 14
 
Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 3 500 000 zł
 
§ 15
Upoważnia się Burmistrza do:
 1. Zaciąganie zobowiązań:
      - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
        2009 – 2011 w kwotach określonych w załączniku Nr 4,
      - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
        zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na
        łączną kwotę 500 000 zł
 1. Dokonywania zmian w planie wydatków tj. przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie dotacji i wydatków majątkowych.
 2. Udzielania pracownikom zaliczek na realizację wydatków bieżących
 3. Przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy  w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału      z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych.
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.
 
§ 16
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
 
§ 17
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 
 
Przewodniczący obrad
Jan Kałużny

Załączniki:

 1. PDFUchwała budżetowa 2009 rok.pdf (32,77KB)
 2. PDFZał. Nr 1 dochody 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (43,84KB)
 3. PDFZał. Nr 2 wydatki 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (67,87KB)
 4. PDFZał. Nr 3 pokrycie deficytu 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (11,85KB)
 5. PDFZał. Nr 4 Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2011po autopoprawce.pdf (34,45KB)
 6. PDFZał. Nr 5 inwestycje 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (36,90KB)
 7. PDFZał. Nr 6 dochody zlecone 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (34,86KB)
 8. PDFZał. Nr 7 wydatki zlecone 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (38,49KB)
 9. PDFZał. Nr 8 dochody zadania własne 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (30,04KB)
 10. PDFZał. Nr 9 wydatki zadania własne 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (33,92KB)
 11. PDFZał. Nr 10 GFOŚ i GW 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (34,95KB)
 12. PDFZał. Nr 11 przychody i rozchody ZGKiM 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (31,68KB)
 13. PDFZał. Nr 12 dochody własne 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (20,47KB)
 14. PDFZał. Nr 13 dotacje własne 2009 rok budżet po autopoprawce.pdf (21,51KB)


Podmiot udostępniający: Referat Finansowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Strycharz
Data wytworzenia: 2009-01-06